Redegørelse om inspektion i Danske Bank (SME kunder)

02-01-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i november 2011 på inspektion i Danske Bank. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder. Inspektionen omfattede kreditområdet vedrørende små og mellemstore erhvervskunder (SME-segmentet). Området var udvalgt på baggrund af en risikovurdering set i lyset af den generelle økonomiske udvikling for SME-segmentet.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Danske Banks udlån til erhvervskunder i Danmark pr. 30. juni 2011 var 309 mia. kr., og bankens udlån til SME-kunder svarer til ca. 20 pct. heraf og ca. 5 pct. af bankens samlede udlån.

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen af kreditområdet 280 udlånsengagementer i størrelsesintervallet 7,5 – 100 mio. kr. fordelt på flere forskellige stikprøver.

Finanstilsynet vurderer, at banken har nedskrevet tilstrækkeligt på udlån til SME-kunder. 

Inspektionen gav anledning til påbud om, at engagementer med økonomisk sammenhæng efter reglerne om store engagementer skal vurderes på konsolideret basis. Finanstilsynet har dog ikke konstateret, at manglende efterlevelse har givet banken tab.

Finanstilsynet vurderer, at bankens kreditstyring herudover er tilfredsstillende.

Finanstilsynet har tidligere tilkendegivet overfor banken, at bankens kreditsystemer efter Finanstilsynets vurdering ikke giver et helt tilfredsstillende beslutningsgrundlag for alle forekommende typer af udlån. Banken oplyste ved denne inspektion, at en planlagt væsentlig udbygning af kreditsystemer, som blandt andet vil give et bedre overblik over udlån baseret på fast ejendom og over sammensatte eller komplekse udlånsengagementer, vil ske etapevis over en længere årrække.

Finanstilsynet vurderer på baggrund af denne inspektion, at bankens udbygning af manuelle rutiner supplerer systemerne tilstrækkeligt, til at det er forsvarligt med en etapevis udbygning af systemerne. Finanstilsynet har bedt banken om en plan for udbygningen af systemerne, og Finanstilsynet vil følge bankens systemudvikling. 

Danske Bank A/S koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2011 til 9,8 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2011 var 18,0 procent.

Denne inspektion gav ikke Finanstilsynet anledning til at anfægte bankens vurdering af solvens og solvensbehov. 

 

 

Senest opdateret 02-01-2012