Redegørelse om undersøgelse i Danske Bank i Estland og Letland

02-01-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet foretog i oktober 2011 en undersøgelse af Danske Banks filial i Estland. På undersøgelsen gennemgik Finanstilsynet kreditområdet i filialen som en opfølgning på en undersøgelse i foråret 2009.

Endvidere foretog Finanstilsynet en lille undersøgelse af kreditrisikoen på de største erhvervskunder i Danske Banks filial i Letland. Dette var ligeledes en opfølgning på en undersøgelse i foråret 2009.
 
Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Udlån i filialen i Estland pr. 30. juni 2011 var 1.526 mio. EUR svarende til 0,7 pct. af Danske Bank koncernens samlede udlån. Filialens udlån var fordelt med 51 pct. til private og 49 pct. til erhvervsrelaterede kunder.

Finanstilsynet gennemgik ved undersøgelsen 80 udlånsengagementer, som bestod af filialens 30 største erhvervsengagementer og 50 tilfældigt udvalgte privatkunder. Finanstilsynet holdt møde med den estiske tilsynsmyndighed, som også deltog i dele af undersøgelsen.

Den estiske filial blev sidst undersøgt i foråret 2009. På dette tidspunkt var den økonomiske udvikling i Estland meget negativ. I løbet af 2010 og 2011 er der sket en bedring i landets økonomi primært på grund af øget eksport.

Efter undersøgelsen i foråret 2009 var det tilsynets vurdering, at der var behov for en væsentlig forøgelse af nedskrivningerne i filialen i Estland. Dette svarede til bankens opfattelse. Banken fik endvidere påbud om at forbedre nedskrivningsberegningerne.

Finanstilsynet har ved denne opfølgningsundersøgelse konstateret, at nedskrivningerne siden foråret 2009 er blevet øget væsentligt, og at nedskrivningsberegningerne er forbedret. Pr. den 30. juni 2011 har filialen samlet set nedskrevet og afskrevet 130 mio. EUR svarende til 8,7 % af udlånsporteføljen. Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at banken har imødekommet tilsynets bemærkninger fra undersøgelsen i 2009.

Det er Finanstilsynets vurdering, at der samlet set ikke er behov for yderligere nedskrivninger vedrørende bankens erhvervs- og privatkunder i Estland i forhold til bankens foreløbige opgørelser pr. ultimo september 2011.

Finanstilsynet bemærker, at banken i betydeligt omfang har udlån til finansiering af fast ejendom, hvorfor koncentrationen af udlån indenfor dette segment er høj. Banken yder dog ikke nye udlån til erhvervskunder indenfor dette segment.

På baggrund af undersøgelsen vurderer Finanstilsynet, at bankens kreditstyring af de estiske kunder er tilfredsstillende.

Udlån i filialen i Letland pr. 30. juni 2011 var 313 mio. EUR svarende til cirka 0,1 pct. af koncernens udlån. Filialens udlån var fordelt med 61 pct. til private og 39 pct. til erhvervsrelaterede kunder.

Da filialen har et lille forretningsomfang, valgte Finanstilsynet alene at gennemgå de fem største udlånsengagementer i Letland svarende til 75 mio. EUR.

Finanstilsynet fandt, at risikoen for tab på disse udlånsengagementer var forholdsvis lille. Der var således ikke behov for nedskrivninger på de gennem¬gåede engagementer.

Danske Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. juni 2011 til 10,3 pct. Den faktiske solvens pr. 30. juni 2011 var 18,8 pct.

Undersøgelserne af filialerne i Estland og Letland gav ikke anledning til at anfægte det af banken opgjorte solvensbehov.

 

Senest opdateret 02-01-2012