Påbud om at medtage væsentlige oplysninger om indlånsprodukt - Lån & Spar Bank A/S

25-01-2012

Finanstilsynets afgørelse af 19. januar 2012.Bekendtgørelse om god skik § 4

I Lån & Spar Banks markedsføring af ”LSPprivatLønkonto”, i bladet Ingeniøren den 4. november 2011, oplyste banken ikke at kontoen var forbundet med en større produktpakke som kunden skulle indgå aftale om for at få ”LSPprivatLønkonto” produktet.

Afgørelse

Finanstilsynet påbyder på baggrund af nedenstående Lån & Spar Bank, i sin markedsføring af indlånsproduktet ”LSBprivatLønkonto”, at oplyse om at produktet er en del af en større produktpakke, som kunden i sin helhed skal indgå aftale om, for at kunne få indlånsproduktet.

Sagens faktiske omstændigheder

Finanstilsynet modtog den 18. november 2011 en klage, oversendt fra Forbrugerombudsmanden den 17. november 2011.

Af klagen fremgik det, at Klageren, efter at havde set en annonce for Lån & Spar Bank A/S’s 5% ”LSBprivatLøn” konto i bladet Ingeniøren den 4. november 2011, ønskede at oprette en LSBprivatLønkonto, men det afviste Lån & Spar Bank at gøre.

På baggrund af klagen anmodede Finanstilsynet den 23. november 2011 Lån og Spar Bank A/S om en redegørelse.

Finanstilsynet modtog Lån & Spar Bank A/S’s redegørelse den 2. december 2011, hvori pengeinstituttet oplyste at ”I fagbladet Ingeniøren offentliggjorde Lån & Spar Bank A/S den 4. november 2011 en annonce, hvori banken markedsførte en højforrentet indlånskonto til medlemmer af fagforbundet IDA. Af annoncen fremgik, at kontoen, LSBprivatLøn kunne bevilges til kunder, der opfyldte de nærmere angivne vilkår, herunder: LSBprivatLøn får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering.”

Banken oplyste endvidere, at kontoen indgik i en produktpakke, og at der i annoncen henvises til hjemmesiden www.idabank.dk.

Af hjemmesiden fremgik følgende:

Lønkonto 5 % i rente

Vil du have gode renter, fleksibilitet og økonomisk overblik? Når du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar Bank A/S., får du gratis en pakke med:

 • LSBprivatLøn med en rente på 5,00% på de første 50.000 kr. og 0,25 på resten
 • LSBprivatOpsparing med en rente på 0,50% på hele kontoen ved en saldo på minimum 50.000 kr. Fordi du er medlem, får du oven i købet 0,50% i bonusrente, så din samlede rente bliver 1,00%
 • LSBprivatBudget med en rente på 0,25%
 • Visa/Dankort
 • MasterCard med en kredit på 30.000 kr. Har du allerede et MasterCard udstedt af Lån & Spar Bank, behøver du selvfølgelig ikke at få et nyt
 • E-boks
 • Betalingsservice
 • Netbank
 • Oprettelse af kassekredit med favorabel rente
 • Personlig rådgivning
 • Årligt økonomieftersyn
 • Gebyrfrie Visa/Dankort-transaktioner fra alle vores automater
 • Gebyrfrie overførsler i netbank mellem interne og eksterne konti i Danmark
 • Gebyrfri betaling af girokort fra din LSBprivat-konto i netbank”

Det retlige grundlag

God skik bekendtgørelsen nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, udstedt i medfør af § 43, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011:

Bekendtgørelsens § 4, stk. 1, har følgende ordlyd; En finansiel virksomhed må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet.

Finanstilsynets vurdering

Det fremgår af § 4, stk.1, i god skik bekendtgørelsen, at et pengeinstitut ikke må udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet.

I bladet ”Ingeniøren” af den 4. november 2011 markedsførte Lån & Spar Bank A/S en 5 % højrentekonto for medlemmer af IDA, men det fremgik ikke, at man kun kan indgå aftale om 5 % højrentekonto produktet hvis man samtidig aftog en større produktpakke med bl.a. opsparingskonto, budgetkonto, Visa/Dankort og Mastercard med en kredit på 30.000 kr. Denne information får kunden først, hvis han går ind på hjemmesiden www.Idabank.dk.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at oplysningen om at højrentekontoproduktet blot er en del af en større produktpakke, som kunden i sin helhed skal indgå aftale om, for at kunne få højrenteproduktet, er en væsentlig og essentiel oplysning for en kundes vurdering af tilbuddet.

En udeladelse af denne oplysning er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet, og oplysningen skal derfor fremgå af annoncen.

Finanstilsynet finder at Lån & Spar Bank A/S, ved ikke i annoncen at oplyse at højrentekontoen er forbundet med en større produktpakke, har undladt væsentlige oplysninger, som er egnede til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet. Dermed har Lån og Spar Bank A/S handlet i strid med § 4, stk. 1, i god skik bekendtgørelsen.

Det forhold at det i annoncen fremgår, at ”du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar Bank A/S” for at kunne få højrenteproduktet, ændre ikke på denne vurdering.

På baggrund af ovenstående påbyder Finanstilsynet Lån & Spar Bank at, i sin markedsføring af indlånsproduktet ”LSBprivatLønkonto”, at oplyse om at produktet er en del af en større produktpakke, som kunden i sin helhed skal indgå aftale om, for at kunne få indlånsproduktet.

Senest opdateret 25-01-2012