Redegørelse om inspektion i Hals Sparekasse

29-02-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i december 2011 på inspektion i Hals Sparekasse.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der efter Finanstilsynets opfattelse har den største risiko.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen sparekassens 57 største engagementer, svarende til ca. 47 pct. af sparekassens samlede engagementsmasse, samt alle engagementer med direktion og bestyrelse.

Sparekassens forretningsmodel må betegnes som traditionel, da sparekassens aktiviteter langt overvejende består i at betjene kunder i lokalområdet i og omkring Hals med almindelige ind- og udlån. Sparekassens udlån til private udgør ca. 62 pct. af sparekassens samlede udlån og garantier, mens udlån til erhverv udgør ca. 38 pct. Sparekassens største branche er handel, som udgør 9,5 pct. af sparekassens samlede udlån og garantier.

På baggrund af tilsynets gennemgang af de største engagementer skønnes sparekassens nedskrivninger gennemgående at være tilstrækkelige. Finanstilsynet konstaterede dog, at sparekassen i et enkelt tilfælde havde foretaget en for lille nedskrivning på et af de gennemgåede engagementer, hvorfor sparekassen modtog et påbud om udarbejdelse af ny nedskrivningsberegning på dette engagement. Sparekassen har efterfølgende udarbejdet en ny nedskrivningsberegning, som viser et yderligere nedskrivningsbehov på cirka 600.000 kr. Finanstilsynet har taget denne nye nedskrivningsberegning til efterretning.

Sparekassen fik herudover enkelte påbud på flere væsentlige områder, herunder bl.a. påbud om at revidere bestyrelsens forretningsorden og bestyrelsens instruks til direktionen samt at sikre, at bestyrelsens forhandlingsprotokol indeholder alle relevante drøftelser, beslutninger, forudsætningerne for disse samt eventuelle afvigende holdninger.

Sparekassen har en forholdsvis høj renterisiko på 6,5 pct., hvilket skyldes, at sparekassen har en stor obligationsbeholdning. Den gennemsnitlige renterisiko blandt pengeinstitutter i gruppe 3 er 0,5 pct.

Sparekassen havde ved udgangen af september 2011 opgjort det individuelle solvensbehov til 11,1 pct. og den faktiske solvens til 24,2 pct. Finanstilsynet vurderede på baggrund af inspektionen, at sparekassens opgjorte solvensbehov var tilstrækkeligt til at afdække sparekassens risici.

 

Senest opdateret 29-02-2012