Redegørelse om inspektion i Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab

10-02-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i december 2011 på inspektion i Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på investorbeskyttelse samt kravene til værdipapirhandlere, herunder compliance.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig primært på at yde formueforvaltning (skønsmæssig porteføljepleje) til de otte Formueplejeselskaber. Derudover yder selskabet investeringsrådgivning og formueforvaltning til privatpersoner.

Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabets interne kontrolmiljø ikke er fyldestgørende på alle områder og, at der er en risiko for, at eventuelle fejl ikke opdages. Selskabet holder øje med kundernes mandater før en handel foretages, men selskabet foretager ikke en efterfølgende kontrol af hvorvidt mandaterne er overholdt eller af, om handlen er udført korrekt. Finanstilsynet har derfor givet selskabet et påbud om at styrke kontrolindsatsen.

I forbindelse med formueforvaltning og investeringsrådgivning til private kunder har selskabet ikke konsekvent udført egnethedstest. Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen foretaget en stikprøvekontrol af kundemapper, og der blev konstateret manglende udførelse af egnethedstest i samtlige tilfælde.

Som følge heraf er der risiko for, at selskabet udøver tjenesteydelser, der ikke er egnede for kunderne. Dette kan føre til risikotagning, som kunderne ikke ønsker, og dermed risikerer kunderne at lide større tab, end de har forventning om. Finanstilsynet gav derfor selskabet et påbud om konsekvent at foretage egnethedstest af selskabets kunder.

Selskabet har i forbindelse med formueforvaltning til de otte Formueplejeselskaber anvendt afledte finansielle instrumenter til afdækning af risici på trods af, at selskabet ikke har tilladelse til at benytte sådanne instrumenter. Finanstilsynet har derfor givet påbud om, at selskabets aktiviteter hurtigst muligt skal bringes i overensstemmelse med tilladelsen. Tilsynet har kort tid efter undersøgelsen modtaget en ansøgning om tilladelse til at anvende de pågældende instrumenter, og tilsynet har efterfølgende givet selskabet tilladelse til at udføre aktiviteter med de pågældende instrumenter.

Finanstilsynet har desuden givet selskabet enkelte påbud af administrativ karakter.

 

Senest opdateret 10-02-2012