Redegørelse om inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S

29-02-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i november og december 2011 på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Danske Andelskassers Bank er et resultat af fusionen i 2011 mellem Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA) og de tilsluttede andelskasser, hvor banken samtidigt blev børsnoteret.

Banken bærer præg af den tidligere decentrale struktur. Forretningsmodellen var uklar og med en række svagheder. På trods af et ønske om at være lokalt forankret uden for de større byer i Danmark har banken eksempelvis visse større udlån til østeuropæiske landbrug. Banken har anvendt en række risikable forretningsmetoder, herunder svag opfølgning på kundernes valuta-spekulationer, indfrielse af andre pengeinstitutters tilgodehavender samt såkaldte ”parkeringshandler”, hvor nødlidende engagementer er overgået til andre kunder. Bankens bestyrelse har endvidere reageret relativt sent på krisen i forhold til at sætte retningslinjer for kredithåndteringen, herunder en påkrævet opstramning

Finanstilsynet gav derfor banken påbud om at sørge for, at banken i praksis arbejder efter en holdbar forretningsmodel.

Banken er i særlig grad eksponeret mod landbruget, der tegner sig for ca. 19 pct. af de samlede udlån. Banken benytter dog tilpas konservative værdiansættelser af landbrugsaktiverne, ligesom bankens håndtering af svage landbrugsengagementer fremstod som rettidig og fornuftig. Finanstilsynet gav dog banken en risikooplysning omkring bankens risici på det relativt høje udlån til landbrug som følge af betydelig gældsætning, tab på valutaspekulation samt investeringer i østeuropæiske landbrug.

Finanstilsynet fandt derudover, at der i banken er en uensartet kreditgivning, herunder forskelligartet prissætning og risikovurdering, og kompetencerne på kreditområdet i bankens filialer er uensartede. Kreditopfølgningen fra den centrale kreditfunktion er for sen og svag. Finanstilsynet gav derfor banken en række påbud og risikooplysninger i forhold til betydelige mangler i bankens kreditstyring, forretningsgange og interne kontroller på kreditområdet.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens 76 største udlånsengagementer, 290 stikprøveengagementer blandt bankens øvrige engagementer samt engagementer med bankens bestyrelse og direktion.

Bankens 76 største engagementer udgør ca. 20 pct. af de samlede udlån og garantier. Omkring halvdelen af disse engagementer har objektive indikationer for værdiforringelse (OIV), og der er kun få engagementer med normal bonitet. Boniteten af de mindre engagementer var relativt bedre, men også her var der betydelige svaghedstegn.

På baggrund af gennemgangen af de udvalgte engagementer konstaterede Finanstilsynet et behov for yderligere nedskrivninger på i alt 112 mio. kr. siden 30. september 2011, heraf 75 mio. kr. vedrørende de 76 største engagementer.

Banken havde pr. 30. september 2011 opgjort solvensbehovet til 10,4 pct. Finanstilsynet vurderede ved inspektionen, at bankens opgørelse havde en række mangler. Finanstilsynet fandt, at solvensbehovet skulle øges til 12,3 pct. pr. 30. september 2011. 

Banken har efterfølgende meddelt Finanstilsynet, at det individuelle solvensbehov pr. 31. december 2011 er opgjort til 12,2 pct. Det er Finanstilsynets vurdering, at dette solvensbehov tager tilstrækkeligt højde for de nuværende risici i banken.

Bankens faktiske solvensprocent pr. 31. december 2011 er efter indregning af det forøgede nedskrivningsbehov opgjort til 14,2 pct. Den solvensmæssige overdækning er dermed beskeden, og kan ved en yderligere negativ udvikling vise sig at blive udvandet. Det er derfor afgørende at banken arbejder på at øge denne. Det skal dog tilføjes, at bankens basiskapital i væsentligt omfang består af egenkapital, ligesom bankens solvensprocent også er negativt påvirket af betydelige fradrag som følge af investeringer i andre kredit- og finansieringsinstitutter.

Bankens likviditetsmæssige overdækning var pr. 30. september 2011 på 137,6 pct. over kravene i lov om finansiel virksomhed. Det er dog Finanstilsynets opfattelse, at bankens likviditetsplan ikke i tilstrækkelig grad tager højde for udfordringerne i bankens fundingstruktur frem mod 2014. Banken fik derfor påbud om at indsende en opdateret redegørelse for de langsigtede likviditetsplaner, herunder planerne for indfrielse af statsgarantierne i 2013.

 

Senest opdateret 28-08-2012