Redegørelse om påbud til Andelskassen Fælleskassen om korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2011

14-12-2012

 

Indledning

Finanstilsynet har kontrolleret udvalgte forhold i Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2011. Dette er sket som led i den løbende kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter.

Sammenfatning

Finanstilsynet har vurderet, at Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2011 indeholder en fejl. Det vil sige en fravigelse fra reglerne, som Finanstilsynet vurderede kunne have betydning for regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger truffet på grundlag af årsregnskabet.

Fejlen vedrører et tab på et tilgodehavende, som andelskassen har indregnet i 2010 årsrapporten, selvom tilgodehavendet først er etableret i 2011, og det derfor ikke må indregnes i 2010. 

Andelskassen har modtaget et påbud om at udarbejde og offentliggøre korrigerende/supplerende information, hvor fejlen er rettet.

Endvidere har andelskassen modtaget en påtale for først ved indgangen til 2012 at have efterlevet et påbud afgivet af Finanstilsynet i 2008.

Fejl i årsrapporten for 2011

Andelskassen har i årsregnskabet for 2010 fejlagtigt indregnet en hensat forpligtelse på et tilgodehavende, der først er etableret i 2011.

Den eksterne revisor havde i påtegningen på årsrapporten for 2011 taget forbehold som følge af fejlen. Årsrapporten for 2010 var forsynet med et forbehold vedrørende det samme forhold.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at forholdet er af væsentlig betydning for årsrapporten for 2011, da beløbet udgør 30 pct. af resultat før skat og 1,6 pct. af egenkapitalen. Ved vurderingen af væsentlighed er der lagt vægt på, at den førtidige indregning af tabet giver et misvisende billede af udviklingen i andelskassens resultat såvel i nøgletal og indberetninger til Finanstilsynet. De tal, andelskassen anvender, giver et indtryk af, at der sker en væsentlig ændring i driften efter 2010, idet årets resultat før skat bliver mere end tredoblet.

Manglende efterlevelse af Finanstilsynets påbud

Finanstilsynet gav i forbindelse med en inspektion i 2008 andelskassen påbud om, at foretage individuelle nedskrivninger i henhold til reglerne i regnskabsbekendtgørelsen.

Finanstilsynet konstaterede ved regnskabskontrollen, at påbuddet i 2011 endnu ikke var efterlevet. Andelskassen har oplyst, at påbuddet er efterlevet ved indgangen til 2012. Det skal bemærkes, at der ikke er indikationer på, at den manglende efterlevelse har haft væsentlig beløbsmæssig effekt.

Det er ikke i overensstemmelse med en god administrativ og regnskabsmæssig praksis, at Andelskassen har brugt tre år på at efterkomme et påbud om behandling af en væsentlig regnskabsmæssig post, hvorfor Andelskassen har modtaget påtale for dette forhold.

 

Senest opdateret 14-12-2012