Lov om værdipapirhandel mv. § 31 - Dispensation fra forpligtigelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne - Torm A/S

07-12-2012

Finanstilsynets afgørelse af 3. december 2012. Afgørelsen har været forelagt Fondsrådet.

Bankerne og De Deltagende TC’erne (se hele afgørelsen for definition heraf) har ved breve af 12. og 16. november 2012 anmodet Finanstilsynet om en dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Torm A/S. Anmodning om dispensationen blev indgivet som følge af, at Bankerne og De Deltagende TC’ere, efter gennemførsel af en rekonstruktionsplan, besidder 90 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder.

Bankerne og De Deltagende TC’ere anses for at handle i forståelse med hinanden, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud, idet disse er parter i Rekonstruktionsaftalen.

Finanstilsynets afgørelse

Det er Finanstilsynets vurdering, at Torm A/S på tidspunktet for Bankernes og De Deltagende TC’eres erhvervelse var et nødlidende selskab, og at selskabets eksistens var direkte truet, da selskabet sandsynligvis ikke kunne fremskaffe den fornødne likviditet til brug for selskabets fortsatte drift.

Uden rekonstruktionen ville Torm A/S sandsynligvis have været nødsaget til at indgive rekonstruktions- eller konkursbegæring, da Torm sandsynligvis ikke ville kunne finansiere den forfaldne gæld. 

Ingen eksisterende aktionærer eller andre potentielle investorer end Bankerne og De Deltagende TC’ere har på tidspunktet for Rekonstruktionen tilkendegivet at ville tegne yderligere kapital i Torm A/S.

Torm A/S har ikke andre muligheder for at opnå alternativ finansiering.

Risikofaktorer ved Rekonstruktionsaftalen
I henhold til oplysninger fra CoCom Bankerne (se hele afgørelsen for definition heraf) forventes det, at der sker brud på en finansiel covenant i marts 2014. Første test for brud på den pågældende covenant finder sted i juni 2013.

Viser antagelsen om en flad fragtrate for 2012, og en progressiv stigning i 2013 ikke at holde, kan et brud på den pågældende covenant potentielt ske allerede 8 måneder efter Rekonstruktionsaftalens indgåelse med deraf følgende misligholdelsesbeføjelser til parterne i Rekonstruktionsaftalen.

I forhold til parterne i Rekonstruktionsaftalen, vil selskabets eksistens alene være sikret indtil juni 2013, hvor den pågældende covenant testes første gang. Et brud på covenanten på det tidspunkt kan betyde, at en eller flere af aftaleparterne vil påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser – i yderste fald konkursbegæring.

Finanstilsynets vurdering
Det er Finanstilsynets vurdering, at der fortsat er usikkerhed omkring Torm A/S’ fortsatte drift. Dette er baseret på det forventede brud på LTV-covenanten.

I den konkrete situation er det dog Finanstilsynets vurdering, at set i forhold til det formodede alternativ til Rekonstruktionsaftalen, er det i minoritetsaktionærernes interesse, at Torm A/S får reorganiseret sin kapitalstruktur i et forsøg på at sikre selskabets videreførelse.

Det er således Finanstilsynets vurdering, at gives en dispensation fra tilbudspligten ikke, vil alternativet sandsynligvis være en konkursbegæring. Dette bygger på CoCom Bankernes egen vurdering, som meddelt Finanstilsynet i mail af den 29. oktober 2012.

Finanstilsynet finder derfor, at omstændighederne i forhold til minoritetsaktionærerne medfører, at en dispensation fra tilbudspligten kan gives. 

Dispensation
Det er på baggrund af ovenstående Finanstilsynets samlede vurdering, at en dispensation fra tilbudspligten både vil være i aktionærernes og Torm A/S’ interesse.

Finanstilsynet giver på den baggrund Bankerne og De Deltagende TC’ere dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Torm A/S efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 8, i lov om værdipapirhandel m.v.

Nærværende afgørelse er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside, jf. § 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.

Senest opdateret 07-12-2012