Påbud og påtale i forbindelse med overtrædelse af kontrol med puljepensionsbekendtgørelsens placeringsregler - Saxo Privatbank A/S

12-12-2012

Finanstilsynets afgørelse af 23. november 2012.Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. § 12, stk. 15

Påbud og påtale

Finanstilsynet påtaler overfor Saxo Privatbank, at banken har overtrådt puljepensionsbekendtgørelsens § 12, stk. 15, fordi det har været muligt for en række kunder at erhverve ikke-godkendte investeringsforeningsbeviser.

Finanstilsynet påbyder endvidere Saxo Privatbank jf. § 33, stk. 1, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., at fjerne vilkår fra sine ”Generelle vilkår for privattegnet kapitalpension med tilknyttet pensionsdepot” om, at kunden er ansvarlig for overholdelse af de til enhver tid gældende regler om anbringelse af midler.

Saxo Privatbank underretter inden 3 måneder fra dato Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

Baggrund

Dette brev erstatter Finanstilsynets brev af 17. september 2012.

Finanstilsynet anmodede den 20. august 2012 Saxo Privatbank om en redegørelse i anledning af en henvendelse fra en kunde. Klageren oplyste, at vedkommende for kapitalpensionsmidler havde købt værdipapirer, som ikke falder ind under listen over godkendte værdipapirer i henhold til puljepensionsbekendtgørelsen § 12, stk. 1.

Saxo Privatbank har oplyst i sin redegørelse af 9. oktober 2012, som erstatter bankens redegørelse af 30. august 2012, at bankens handelssystem er indrettet således, at hvis en kunde handler fra et pensionsdepot, så kan et køb af et papir kun gennemføres, hvis det pågældende papir er registreret som godkendt til køb for pensionsmidler.

Registrering af et papir i handelssystemet sker i back office på baggrund af tilgængelig information på oprettelsestidspunktet. Dette sker enten ved automatisk import fra en ekstern leverandør eller ved manuel oprettelse. Herudover er der i 2012 indført en procedure, så der på ugebasis foretages en kontrol af papirer, der er oprettet ugen før. De oprettede papirer bliver kontrolleret imod data fra UCITS-godkendelser fra Bloomberg samt andre datainformationer for at sikre, at hvert enkelt papir er klassificeret korrekt. Hertil kommer, at complianceafdelingen to gange årligt kontrollerer, at puljepensionsbekendtgørelsens § 12 overholdes.

Dette tjek medførte i 2012, at der blev fundet beholdninger af ikke-godkendte investeringsforeningsbeviser. Banken har herefter skrevet til kunder, som havde beholdning i ikke-godkendte investeringsforeninger, og anbefalet disse at sælge disse ikke-godkendte beholdninger.

Banken oplyser, at den i nogle tilfælde pr. kulance har tilbudt kunderne at dække tab som en kunde måtte have lidt som følge af salget, ved at købe disse til anskaffelsesprisen.

Banken finder, at den ikke juridisk er forpligtet til at dække tab, da kunden ifølge bankens forretningsbetingelser selv er ansvarlig for de foretagne køb og kursudviklingen generelt er kundens risiko.

Det fremgår af Saxo Privatbanks ”Generelle vilkår for privattegnet kapitalpension med tilknyttet pensionsdepot”, pkt. 4 at

”Kunden er ansvarlig for overholdelse af de til enhver tid gældende regler om anbringelse af midler…..”

Saxo Privatbank anfører, at det er bankens opfattelse, at pujlepensionsbekendtgørelsen ikke indebærer, at alle systemer skal være indrettet, så den umuliggør enhver handel med ikke-godkendte papirer. Det er ikke muligt at indrette et fuldstændigt set-up, så handel med ikke-godkendte papirer ikke vil kunne forekomme. Banken er således afhængig af information fra tredjeparter, om hvilke papirer som er godkendt og ikke-godkendt. I nogle tilfælde er denne information ikke korrekt, ikke opdateret eller ikke tilgængelig.

Regelgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1359 af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. indeholder i § 12, stk. 1, regler om hvilke aktiver en kapital eller ratepension kan placeres i, ligesom bl.a. § 12, stk. 14, indeholder placeringsgrænser.

Det følger af § 12, stk. 15, at pengeinstituttet skal påse, at reglerne om anbringelse af midler i særskilt depot, jf. stk. 1, 2, 10, 11 og 14 er overholdt.

§ 3 i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger m.v. stiller krav om, at finansielle virksomheder handler redeligt og loyalt over for sine kunder.

Vurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at puljepensionsbekendtgørelsens § 12, stk. 15, medfører, at pengeinstituttet løbende skal påse, at reglerne om anbringelse af midler i særskilt depot, jf. stk. 1, 2, 10, 11 og 14 er overholdt.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at denne bestemmelse efter sin ordlyd medfører, at banken skal sikre, at handel med ikke-godkendte papirer ikke er mulig.

Det er derfor tilsynets opfattelse, at Saxo Privatbank ikke har overholdt denne bestemmelse, fordi det har været muligt for en række kunder at erhverve ikke-godkendte investeringsforeningsbeviser.

Da det er bankens ansvar at sikre, at der ikke kan erhverves papirer i strid med puljepensionsbekendtgørelsens placeringsregler, finder Finanstilsynet endvidere, at det er i strid med § 3 i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger m.v., at anføre i bankens generelle vilkår, at kunden er ansvarlig for overholdelse af de til enhver tid gældende regler om anbringelse af midler.

Konklusion

Finanstilsynet påtaler overfor Saxo Privatbank, at banken har overtrådt puljepensionsbekendtgørelsens § 12, stk. 15, fordi det har været muligt for en række kunder at erhverve ikke-godkendte investeringsforeningsbeviser.

Finanstilsynet påbyder endvidere Saxo Privatbank jf. § 33, stk. 1, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., at fjerne vilkår fra sine ”Generelle vilkår for privattegnet kapitalpension med tilknyttet pensionsdepot” om, at kunden er ansvarlig for overholdelse af de til enhver tid gældende regler om anbringelse af midler.

Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.

Offentliggørelse

Det følger af § 354 b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse, og påtalen vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Senest opdateret 12-12-2012