Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed § 248 - Genoprettelsesplan for pensionskasse - Arbejdstagernes Pensionskasse

18-12-2012

Finanstilsynets afgørelse af 17. december 2012. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Arbejdstagernes Pensionskasse - SISA
Att.: Bestyrelse og direktion
Aqqusinersuaq 31, Box 9
3900 Nuuk
Grønland

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed § 248 - genoprettelsesplan for pensionskassen

Afgørelse

Det Finansielle Virksomhedsråd har d. 17. december 2012 taget pensionskassens genoprettelsesplan til efterretning.

Baggrund

På baggrund af orientering den 6. juni 2012 konstaterede Finanstilsynet, at pensionskassen ikke kunne leve op til lovgivningens kapitalkrav.

I medfør af § 273 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed nr. 1252 påbød Finanstilsynet derfor den 9. juni 2012 pensionskassen at udarbejde en plan for genoprettelse af den økonomiske stilling.

Den 3. juli 2012 overgik Pensionskassen til den nye diskonteringsrentekurve, jf. aftale mellem Forsikring og Pension og Erhvervs- og Vækstministeriet af 12. juni 2012, hvilket genoprettede den økonomiske stilling.

Den 1. september 2012 trådte anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed nr. 838 i kraft, hvilket indebar et krav om opgørelse af individuelt solvensbehov. Pensionskassen orienterede 31. august 2012 Finanstilsynet om, at kassen ikke havde tilstrækkelig basiskapital til at dække det individuelle solvensbehov. Finanstilsynet påbød derfor igen 6. september 2012 pensionskassen at udarbejde en plan for genoprettelse af den økonomiske stilling i henhold til § 248.

Pensionskassen fremsendte d. 20. november 2012 en endelig genoprettelsesplan med bilag.

Genoprettelsesplanen indebærer bl.a., at grundlagsrenten 1. marts 2013 nedsættes fra 2 % til 1 % for allerede indbetalte og fremtidige bidrag. Ændringerne er mulige, idet pensionerne er ugaranterede og medfører som udgangspunkt, at ydelserne sættes ned. Det følger af genopretningsplanen, at nedsættelsen anmeldes til Finanstilsynet ultimo 2012 med henblik på, at de umiddelbart herefter får effekt på opgørelsen af pensionshensættelserne og det individuelle solvensbehov.

Tegningsgrundlagsdødeligheden ændres samtidig for alle medlemmer for at sikre, at dødeligheden også er betryggende fastsat for nye medlemmer. Tegningsgrundlagsdødeligheden fastsættes ens for alle medlemmer, idet pensionskassen IT-mæssigt kun kan håndtere et tegningsgrundlag.

Nuværende pensionister kompenseres herfor via et ugaranteret risikobonustillæg på 20 %. Dette tillæg stammer fra den gevinstmargen, der opstår som følge af forskellen i dødelighed på tegningsgrundlaget, der er betryggende, og markedsværdigrundlaget, der udgør bedste skøn. Tillægget udfases gradvist over 40 år i takt med den forventede levetidsforlængelse for kommende pensionister.

Endvidere kompenseres der for nedsættelsen af ydelserne ved den 1. marts 2013 at udlodde en særlig stor depottilskrivning fra de ufordelte midler, der er muliggjort af, at ydelsesnedsættelsen har øget de tabs-absorberende buffere. Denne særlige depottilskrivning forventes at blive på 7 % for alle medlemmer og udloddes kun, hvis pensionskassens økonomiske stilling giver mulighed for det. De ældste pensionister får derudover et lille depottilskud, der vil blive modregnet i fremtidig bonus, og som sikrer at deres udbetaling, i lighed med de øvrige pensionister, ikke nedsættes. Forudsætningen for, at det lille depottilskud kan tilskrives, er, at der kan gives den ovennævnte særlige depottilskrivning på 7 %. 

Genoprettelsesplanen indebærer samlet, at de nuværende pensionisters udbetalte pension som udgangspunkt fastholdes på minimum samme niveau som før omregningen, idet ændringen af grundlagsparametrene opvejes af den særlige depottilskrivning på 7 % og det ugaranterede risikobonustillæg.

For ikke-pensionister medfører omregningen et fald i den beregnede pension, da den særlige depottilskrivning og det ugaranterede risikobonustillæg ikke er tilstrækkelig kompensation for nedsættelsen af grundlagsrenten og levetidsforøgelsen.

Genoprettelsesplanen forventes at betyde, at pensionskassens solvensdækning pr. 31. december 2012 stiger fra 58 % til 235 % før den særlige depottilskrivning på 7 %. Efter den planlagte depottilskrivning på 7 % d. 1. marts 2013 forventes pensionskassen at have en solvensdækning på 217 %.

Senest opdateret 18-12-2012