Redegørelse om inspektion i PenSam Liv Forsikringsaktieselskab

02-04-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i september-oktober 2011 på inspektion i PenSam Liv Forsikringsaktieselskab. 

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle virksomhedens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Undersøgelsen havde fokus på følgende områder:

  • Bestyrelsens og direktionens arbejde
  • Investeringer
  • Forsikringsområdet, herunder aktuarmæssige forhold
  • Individuelt solvensbehov
  • It- og udviklingsområdet

2. Sammenfatning og risikovurdering

PenSam Liv Forsikringsaktieselskab er et pensionsselskab med ca. 340.000 forsikrede. Virksomheden udbyder traditionelle gennemsnitsrenteprodukter med ret til bonus. Omkring 70 pct. af ordningerne er tegnet med positiv grundlagsrente, mens de resterende 30 pct. er tegnet med en grundlagsrente på 0 pct. Nytegning sker i en ordning med en grundlagsrente på 0 pct.

PenSam Liv Forsikringsaktieselskab har en relativt beskeden basiskapital set i forhold til såvel de nugældende kapitalkrav som de forventede kapitalkrav under Solvens II. Virksomheden har pr. ultimo 2011 en solvensdækning på 1,4 og har i løbet af 2011 været tæt på grænsen til at have utilstrækkelig kapital til at dække virksomhedens individuelle solvensbehov.

Finanstilsynet vurderer på baggrund af virksomhedens egen statistiske analyse af forsikringsbestanden, at niveauet for virksomhedens livsforsikringshensættelser svarer til hensættelser baseret på Finanstilsynets nye levetidsmodel.

PenSam Liv Forsikringsaktieselskab har over en længere årrække opnået afkast, der er markant lavere end gennemsnittet for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Virksomhedens afkast er dog forbedret de seneste to år. Virksomhedens administrationsomkostninger er relativt høje i forhold til sammenlignelige virksomheder.

Finanstilsynet har på inspektionen givet tre påbud vedrørende opgørelse af virksomhedens individuelle solvensbehov. Det drejer sig om løbende at foretage følsomhedsanalyser af alle væsentlige risici, der indgår ved beregningen af det individuelle solvensbehov, om løbende at orientere bestyrelsen om de væsentligste risici og om at sikre tilstrækkelig dokumentation for opgørelsen. Det er Finanstilsynets vurdering, at virksomhedens arbejde med opgørelse af det individuelle solvensbehov ikke er tilstrækkelig forankret i bestyrelsen.

Virksomheden har endvidere fået påbud om at sikre, at virksomhedens kapitalplan fremadrettet tager højde for, at Solvens II må forventes at træde i kraft i løbet af kapitalplansperioden.

Finanstilsynet har konstateret, at virksomhedens nuværende it-løsninger medfører behov for meget dobbeltarbejde ved nye regulatoriske tiltag og en betydelig træghed i virksomhedens mulighed for og evne til at gennemføre omstillinger. Situationen indebærer forøgede operationelle risici og administrative omkostninger. Med henblik på at sikre fokus på virksomhedens udviklingsprojekter, har PenSam Liv Forsikringsaktieselskab fået påbud om at indsende projektplaner for udviklingsprojekterne for året 2012 til Finanstilsynet og efterfølgende en redegørelse for de planlagte aktiviteters gennemførelse.

PenSam Liv Forsikringsaktieselskab har i en årrække aflagt regnskab og opgjort solvens som om pensionerne var garanterede. Dette har medført mere snævre rammer for virksomhedens investeringspolitik. Efter afslutningen af inspektionen har virksomheden meddelt Finanstilsynet, at virksomheden er påbegyndt en proces for at ændre grundlaget for beregning af hensættelser og solvens, der afspejler virksomhedens mulighed for at nedsætte pensionerne ved eksempelvis en negativ markedsudvikling eller en observeret længere levetid i forsikringsbestanden. Det er sket på baggrund af en juridisk vurdering af, at aftalegrundlaget ikke er garanteret. Finanstilsynet har på baggrund af en gennemgang af virksomhedens forsikringsaftaler mv. ikke fundet anledning til at tilsidesætte virksomhedens juridiske vurdering.

Det er imidlertid også en forudsætning, hvis den juridiske vurdering skal give anledning til en forbedret solvenssituation, at virksomheden kan håndtere eventuelle fremtidige nedskrivninger af pensionerne i virksomhedens it-systemer. Finanstilsynet lægger endvidere vægt på, at virksomheden fremover har en klar plan for, hvad det skal betyde for virksomhedens investeringsstrategi og dermed for kundernes fremtidige pensioner. Disse forhold er efter Finanstilsynets vurdering fortsat uafklaret og Finanstilsynet har på den baggrund anmodet virksomheden om at redegøre herfor. Det er Finanstilsynets vurdering, at ændringerne kan gennemføres uden betydning for virksomhedens regnskaber bagudrettet.
 

Senest opdateret 02-04-2012