Redegørelse om inspektion i Hvidbjerg Bank A/S

25-04-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var marts 2012 på inspektion i Hvidbjerg Bank.

Inspektionen var en fuld undersøgelse, hvor alle væsentlige områder i banken blev undersøgt.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel består i at betjene kunder i et område afgrænset af Hvidbjerg, Holstebro og Viborg med traditionelle ind- og udlån.

Udlån til erhverv, der samlet set udgør ca. 42 procent af de samlede udlån, er fordelt på en række brancher, hvor handel udgør 10,2 pct. af de samlede udlån og garantier. De øvrige brancher udgør hver især mindre end 10 pct.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen bankens 63 største engagementer, samt bankens engagementer med direktion og bestyrelse. Ved undersøgelsen blev gennemgået ca. 30 pct. af bankens engagementsmasse.

Der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på 10 ud af de 63 største engagementer. Det er Finanstilsynets vurdering, at boniteten af bankens kunder ligger meget tæt på det gennemsnitlige for gruppe 3. 

Banken fik enkelte påbud på kreditstyringsområdet, herunder i forhold til rettidig identifikation af OIV og til at sikre, at nedskrivningsberegningerne er korrekte. 

Finanstilsynet vurderede, at banken pr. 31. marts 2012 skulle foretage yderligere nedskrivninger på knap 5 mio. kr.

Ved undersøgelsen blev bankens solvensbehov gennemgået. Banken havde opgjort solvensbehovet til 8,7 procent ultimo 2011. Finanstilsynet fandt, at solvensbehovet pr. ultimo december 2011 mindst kan opgøres til 10,6 procent. Forskellen skyldes højere tillæg vedrørende kapitalfremskaffelse og højere tillæg til afdækning af kreditrisici. Banken har efterfølgende indberettet et solvensbehov på 10,6 procent.

Bankens faktiske solvens er ultimo december 2011 opgjort til 11,6 procent. Banken fik en risikooplysning om, at den solvensmæssige overdækning er  beskeden. Banken planlægger en kapitaludvidelse. Banken fik påbud om at indsende en redegørelse for udviklingen i basiskapitalen i 1. halvår 2012.

Bankens likviditet er forsvarlig, men dog under gennemsnittet for institutterne i gruppe 3.

Banken fik påbud om, at protokollen i højere grad skal afspejle de førte drøftelser ved engagementsgennemgangen. Medlemmer af revisionsudvalget skal være medlemmer af den bestyrelse, der etablerer udvalget. På den baggrund fik bankens direktør påbud om at udtræde som fast medlem af bestyrelsens revisionsudvalg.

 

Senest opdateret 25-04-2012