Lov om finansiel virksomhed § 225 - Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav - Sparekassen Østjylland

23-04-2012

Finanstilsynets afgørelse af 22. april 2012. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav

Finanstilsynet har i brev af 20. april 2012 i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, meddelt Sparekassen Østjylland en frist til søndag den 22. april 2012, kl. 18.00, til opfyldelse af solvenskravet på 18,6 pct. af de risikovægtede poster.

Sparekassen Østjylland har indledt forhandlinger om en overdragelsesaftale med en interesseret køber, om overdragelse af sparekassens aktiviteter til denne køber.

I forbindelse med forhandlingerne har sparekassen ved brev af 22. april 2012 anmodet om en fristforlængelse med henblik på at færdiggøre forhandlingerne om overdragelsen af sparekassens aktiviteter.

Baggrunden for anmodningen er, at der stadig pågår forhandlinger om en overdragelse af Sparekassens aktiviteter. Disse forhandlinger har det ikke været mulighed for at afslutte indenfor den fastsatte frist.

Det er Finanstilsynets vurdering, at hensynet til at sikre en hensigtsmæssig færdiggørelse af forhandlingerne og gennemførelse af en overdragelse af sparekassens aktiviteter i det konkrete tilfælde kan begrunde fristforlængelsen.

Finanstilsynet skal på den baggrund i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed meddele sparekassen en forlængelse af fristen til søndag den 22. april 2012, kl. 20.00. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt sparekassen anmoder herom.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet, jf. lov om finansiel virksomhed § 354 a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan dog udskydes, hvis Finanstilsynet mener, at en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for sparekassen. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en meddelelse fra sparekassen.

Dette brev sendes i kopi til intern og ekstern revision samt Finansiel Stabilitet A/S.


Ulrik Nødgaard    
direktør

Karin Kjærgaard
inspektør

Senest opdateret 23-04-2012