Politianmeldelse - J.A.K. Andelskasse Varde - Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 4, stk 1 og bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter §§ 5 og 6

19-04-2012

Finanstilsynets politianmeldelse af 29. februar 2012. Sagen har været forelagt Det Finansielle virksomhedsråd.

Finanstilsynet har politianmeldte J.A.K. Andelskasse Varde, for ikke at have oplyst om at andelskassens ”rentefrie lån” var forbundet med et 5% administrationsgebyr og for ikke at give de oplysninger, som andelskassen er forpligtet til, jf. prisoplysningsbekendtgørelsen.  

Indledning

Finanstilsynet har i forbindelse med en undersøgelse af udvalgte pengeinstitutters hjemmesider gennemgået J.A.K.’s hjemmeside den 22. september 2011.

Finanstilsynet noterede, at der på J.A.K.’s hjemmeside ikke blev oplyst om, hvorvidt renten på udlån er fast eller variabel, ÅOP eller standardforudsætninger for J.A.K’s udlånstyper.

J.A.K. havde endvidere en udlånetype under betegnelsen ”Rentefrie lån”, hvor det i andelskassens gebyr/omkostnings oversigt fremgår, at der skal betales et administrationsgebyr på 5 % p.a.

På denne baggrund anmodede Finanstilsynet den 26. september 2011 J.A.K. om en redegørelse.

Finanstilsynet modtog J.A.K.’s redegørelse den 27. oktober 2011, hvor J.A.K  erkendte at betegnelsen ”Rentefrie lån” kunne virke vildledende, og at dette ville blive ændret.

J.A.K. oplyste endvidere at tilsynets henvendelse havde givet anledning til visse tilrettelser/tilføjelser af hjemmesiden, som man ikke kunne færdiggøre indenfor den angivne frist. Tilsynet udsatte derfor fristen til den 1. december 2011.

Den 30. november 2011 modtog Finanstilsynet J.A.K.’s endelige redegørelse, samt en oversigt over de ændringer som J.A.K  havde foretaget. 

Finanstilsynet sendte den 9. januar 2012, denne anmeldelse i høring hos J.A.K. Andelskassen Varde.

Den 24. januar 2012 modtog Finanstilsynet høringssvar fra J.A.K. Andelskassen Varde. I høringssvaret oplyste Andelskassen, at man havde tilrettede de forhold som Finanstilsynet havde anført og derfor var uforstående overfor anmeldelsen.

Det retlige grundlag

Bekendtgørelse nr. 1210 af 24. oktober 2010 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (prisoplysningsbekendtgørelsen), udstedt i medfør af § 43, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011:

§ 2, stk. 1, har følgende ordlyd, de i §§ 3-7 i prisoplysningsbekendtgørelsen anførte oplysninger skal gives i pengeinstituttets forretningslokale ved skiltning eller på anden tilsvarende tydelig måde samt på instituttets eventuelle hjemmeside.

§ 5, stk. 1 har følgende ordlyd, et pengeinstitut skal oplyse følgende om dets mest almindeligt forekommende udlånskonti:

 1. Debitorrenten jf. § 4, nr. 10, i lov om kreditaftaler.
 2. Højeste og laveste debitorrente, når den pågældende udlånsform udbydes med forskellige rentesatser.
 3. Særlige fordele og/eller begrænsninger knyttet til den enkelte konto.
 4. Om renten er fast eller variabel.
 5. Den årlige nominelle provision.
 6. De årlige omkostninger i procent (ÅOP)
 7. For lån med variabelt lånebeløb angives de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved udnyttelsesgrader på 100 %, 50 % og 25 %.

§ 6, stk. 1, har følgende ordlyd, i det omfang pengeinstituttet udbyder udlånsformerne kassekredit, billån, boliglån og forbrugslån, skal pengeinstituttet for en af hver af de omtalte udlånsformer udover oplysningerne i § 5, stk. 1, anvende standardforudsætningerne i bilag 1, jf. dog stk. 3.

§ 6, stk. 2, har følgende ordlyd, oplysningerne, om de i stk. 1 nævnte udlånsformer skal opfylde følgende:

 1. Udlånsformerne skal markeres med litra a - d, svarende til litreringen i bilag 1 for den pågældende udlånsform. Dette gælder, uanset om udlånsformerne udbydes under en anden benævnelse end anført i bilaget.
 2. Udlånsformerne skal indeholde oplysning om årlige omkostninger i procent (ÅOP).

God skik bekendtgørelsen nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, udstedt i medfør af § 43, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011:

§ 4, har følgende ordlyd, en finansiel virksomhed må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet.

Finanstilsynets vurdering

Det fremgår af §§ 5 og 6 jf. § 2, stk. 1, i prisoplysningsbekendtgørelsen, at pengeinstitutter på deres eventuelle hjemmeside skal give en række oplysninger om deres udlån.

Finanstilsynet finder, at J.A.K. har overtrådt § 5, jf. § 2, stk. 1, i prisoplysningsbekendtgørelsen, ved på sin hjemmeside ikke at give følgende oplysninger om deres udlånsprodukter:

 1. Debitorrenten jf. § 4, nr. 10, i lov om kreditaftaler.
 2. Højeste og laveste debitorrente, når den pågældende udlånsform udbydes med forskellige rentesatser.
 3. Om renten er fast eller variabel.
 4. Den årlige nominelle provision.
 5. De årlige omkostninger i procent (ÅOP)
 6. For lån med variabelt lånebeløb angives de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved udnyttelsesgrader på 100 %, 50 % og  25 %.

Samt for ikke at give disse oplysningerne i overensstemmelse med prisoplysningsbekendtgørelsens § 6.

God skik bekendtgørelsens § 4, stk. 1, indeholder et forbud mod vildledning og undladelse af væsentlige oplysninger.

J.A.K. har udbudt udlånsproduktet ”rentefrie lån”, hvor kunden betaler et administrationsgebyr på 5 % p.a. At produktet er forbundet med et administrationsgebyr fremgår dog ikke i omtalen af produktet, men i andelskassens gebyr/omkostnings oversigt.

Det er Finanstilsynets opfattelse at J.A.K. ved at benytte betegnelsen ”rentefri lån” om et udlånsprodukt, uden samtidigt på en klar og tydelig måde at oplyse, at der betales et administrationsgebyr på 5 % p.a. efterlader kunden med det indtryk at denne, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kunne låne pengene omkostningsfrit.   

Finanstilsynet finder derfor, at J.A.K, ved ikke at oplyse om de 5 % administrationsgebyr i andelskassens omtale af produktet på hjemmesiden, har undladt at give væsentlige oplysninger om produktet, hvilket har været egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet.

J.A.K. har derfor handlet i strid med § 4, stk. 1, i god skik bekendtgørelsen.

Finanstilsynet har noteret at J.A.K. efter Finanstilsynets anmodning om en redegørelse har valgt at ændre navnet på produktet og at oplyse om at produktet er forbundet med en rente på 5 % p.a.

På baggrund af ovenstående er det Finanstilsynets opfattelse, at der bør indledes en nærmere politimæssig efterforskning med henblik på tiltalerejsning overfor J.A.K. for overtrædelse af §§ 5 og 6, jf. § 2, stk. 1 i prisoplysningsbekendtgørelsen og § 4, stk. 1 i god skik bekendtgørelsen.

 

Senest opdateret 19-04-2012