Redegørelse om inspektion i Frøs Herreds Sparekasse

30-09-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2011 på inspektion i Frøs Herreds Sparekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der efter Finanstilsynets opfattelse har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen sparekassens 85 største engagementer samt alle engagementer med direktion og bestyrelse.

Sparekassens forretningsmodel består fortrinsvis i at betjene kunder i Syd- og Sønderjylland med almindelige ind- og udlån.

Sparekassen havde ved undersøgelsen ingen store engagementer, det vil sige engagementer på mere end 10 procent af basiskapitalen. Udlånet til erhverv udgør 51,4 procent af de samlede udlån. Der er ingen enkelt branche, der udgør mere end 15 procent af de samlede udlån og garantier.

Sparekassens ejendomseksponering udgør 4,5 procent, og ligger dermed under gennemsnittet for pengeinstitutter i gruppe 3 (mindre pengeinstitutter).  Sparekassens udlån til landbruget udgør cirka 7 procent af engagementsmassen og ligger ligeledes under gennemsnittet for de mindre institutter.

Sparekassens kunder er, som det er tilfældet i de fleste af landets pengeinstitutter, ramt af konjunkturtilbageslaget. Det er dog tilsynets vurdering, at boniteten af sparekassens kunder på undersøgelsestidspunktet ligger over gennemsnittet. Det er Finanstilsynets vurdering, at formueforholdene og indtjeningsforholdene hos sparekassens største engagementer er forholdsvis spinkle.

Engagementsgennemgangen viste endvidere, at der generelt er en stor blanco i engagementerne. 

Sparekassen havde ved udgangen af marts 2011 opgjort det individuelle solvensbehov til 8,3 procent og den faktiske solvens til 19,5 procent. Finanstilsynet vurderede på baggrund af inspektionen, at solvensbehovet ikke var tilstrækkeligt.

Finanstilsynet har efterfølgende modtaget sparekassens opgørelse af solvensbehovet pr. ultimo juni 2011. Dette er opgjort til 10,35 procent. Finanstilsynet har taget sparekassens opgørelse til efterretning. Sparekassens faktiske solvens er ultimo juni 2011 opgjort til 20,0 procent.

Sparekassens likviditet er solid, hvilket skyldes et stort indlånsoverskud.

 

 

Senest opdateret 30-09-2011