Redegørelse om inspektion i AP Skadesforsikring A/S

30-09-2011

1. Indledning

Finanstilsynet var i marts/april 2011 på inspektion i AP Skadesforsikring A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle virksomhedens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Undersøgelsen omfattede følgende områder:

  • Bestyrelsens og direktionens arbejde
  • Investeringer
  • Forsikringsområdet, herunder aktuarmæssige forhold
  • Individuelt solvensbehov

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

AP Skade blev stiftet i 1989 som et 100 % ejet datterselskab til AP Pension. Selskabet udbyder primært produkter til kunder med en ordning i AP Pension, men det er ikke et krav, at kunden har en pensionsordning i AP Pension. 

Virksomheden udbyder ulykkesforsikring og Falck Health Care. Ulykkesforsikringerne er sumudbetalinger baseret på forsikringstagerens méngrad. Falck Health Care giver mulighed for konsultationer i tværfaglige klinikker med henblik på at forebygge skader på bevægeapparatet.

AP Skadesforsikring A/S har medio 2011 opgjort det individuelle solvensbehov til 50 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) var 67 mio. kr. medio 2011, således at selskabet har en solvensdækning på 1,3. Ved beregning af det individuelle solvensbehov har virksomheden valgt et sikkerhedsniveau svarende til det, der forventes at komme til at gælde under Solvens II. Selskabet vurderes at have tilstrækkelig kapital i forhold til Solvens II-kravet.

Finanstilsynet har givet virksomheden et påbud og en påtale vedrørende investeringsområdet. Bestyrelsen blev påbudt at beslutte et begrundet skøn over, hvor meget de registrerede aktiver skal være større end de forsikringsmæssige hensættelser. Påtalen omhandlede selskabets retningslinjer, som ikke indeholdt tilstrækkelige samlede grænser for aktie-, rente- og ejendomsrisici samt grænser for undergrupper af risici.

Senest opdateret 30-09-2011