Redegørelse om inspektion i Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S

19-09-2011

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2011 på inspektion i Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen var der derfor især fokus på bestyrelsens og direktionens arbejde, investorbeskyttelse samt de organisatoriske krav til at drive virksomhed som værdipapirhandler, herunder til compliance og risikostyring.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på at yde investeringsrådgivning til Investeringsforeningen Alfred Berg Invest samt udføre skønsmæssig porteføljepleje, primært for institutionelle og professionelle kunder fra Danmark. Derudover beskæftiger selskabet sig med distribution af investeringsforeningsbeviser og andre kollektive investeringsordninger.

Selskabet er en del af Alfred Berg-koncernen, der blandt andet beskæftiger sig med administration af investeringsforeninger. Koncernen er ejet af den franske bankkoncern BNP Paribas.

Selskabet outsourcer en række opgaver til øvrige koncernforbundne selskaber.

På inspektionen fremgik det, at selskabet ikke for alle aktivitetsområder fører løbende kontrol med, at selskabets leverandører i koncernen lever op til forpligtelserne i de indgåede kontrakter. Eksempelvis fører selskabet ikke løbende kontrol med, at outsourcede ydelser, såsom formidling og udførelse af ordrer vedrørende værdipapirer, lever op til forpligtelserne i de indgåede kontrakter.

Finanstilsynet gav påbud om, at selskabet løbende skal føre denne kontrol samt om, at direktionen løbende skal rapportere til selskabets bestyrelse om outsourcede opgaver.

Senest opdateret 19-09-2011