Lov om finansiel virksomhed § 225 – Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav – Max Bank A/S

13-10-2011

Finanstilsynets afgørelse af 9. oktober 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Bestyrelsen og direktionen for
Max Bank A/S
Femøvej 3
4700 Næstved

 

Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav

Finanstilsynet har i brev af 7. oktober 2011 i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1, meddelt Max Bank A/S en frist til søndag den 9. oktober 2011, kl. 18.00 til opfyldelse af solvenskravet på 18 procent af de risikovægtede poster.

Max Bank A/S har indledt forhandlinger om en overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet A/S, om overdragelse af aktiviteter til et datterselskab ejet af Finansiel Stabilitet A/S.

I forbindelse med forhandlingerne har banken ved brev af 9. oktober 2011 anmodet om en fristforlængelse med henblik på at færdiggøre forhandlingerne om overdragelsesaftale mellem Finansiel Stabilitet A/S og Max Bank A/S og overdragelsesaftalen mellem Finansiel Stabilitet A/S og en eventuel køber om overdragelsen af ”den grønne del” af banken. Der er endvidere anmodet om fristforlængelse med henblik på en hensigtsmæssig afvikling af Banken.

Det er Finanstilsynets vurdering, at hensynet til at sikre en hensigtsmæssig færdiggørelse af forhandlingerne og gennemførelse af afviklingen af banken i det konkrete tilfælde kan begrunde fristforlængelsen.

Finanstilsynet skal på den baggrund i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed meddele banken en forlængelse af fristen til manddag den 10. oktober 2011, kl. 06.59. På betingelse af, at der på dette tidspunkt er indgået en endelig overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet A/S og Banken enten i overensstemmelse med Lov om Finansiel stabilitet § 16f, stk. 2, eller Aktstykke nr. 181 af 29. august 2011, forlænges fristen herved til 07. november 2011 kl. 12.00 med henblik på at muliggøre en smidig og problemløs overførsel af aktiver mv. i samarbejde mellem konkursboet og køber/køberne.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet, jf. lov om finansiel virksomhed § 354 a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan dog udskydes, hvis Finanstilsynet mener, at en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en selskabsmeddelelse fra banken.

Dette brev sendes i kopi til intern og ekstern revision samt Finansiel Stabilitet A/S.


Ulrik Nødgaard
Direktør

Karen Dortea Abelskov
Kontorchef

Senest opdateret 13-10-2011