Påbud for ikke at have handlet i overensstemmelse med god skik – Københavns Andelskasse

09-11-2011

Finanstilsynets afgørelse af 13. oktober 2011.Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3

I sin omtale af lånetypen ”Andelsboliglån til studerende” på instituttets hjemmeside, undlod Københavns Andelskasse at give en afbalanceret beskrivelse af låntypen

Afgørelse
Københavns Andelskasse har handlet i strid med § 3 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder (herefter; god skik bekendtgørelsen), ved ikke at oplyse tilstrækkeligt klart og tydeligt om de risici der er forbundet med låntypen ”Andelsboliglån til studerende”.

Finanstilsynet påbyder derfor i medfør af § 33, stk. 1, jf. § 348, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juli 2011 om god skik for finansielle virksomheder, Københavns Andelskasse at oplyse klart og tydeligt om de risici der er forbundet med låntypen ”Andelsboliglån til studerende”. Herunder muligheden for faldende priser på andelsboligmarkedet, at den studerende står med en kraftig stigning i størrelsen på afdragene ved endt uddannelse og måske intet job, samt hvad der sker med lånet, hvis den studerende dropper ud af studiet eller skifter studieretning. 

Sagsfremstilling
Finanstilsynet blev i juni 2011 opmærksom på Københavns Andelskasses markedsføring af produktet ”Andelsboliglån til studerende”.

Således skrev Andelskassen bl.a. på sin hjemmeside:

Andelsboliglån til studerende

Københavns Andelskasse tilbyder generelt en meget fleksibel andelsboligfinansiering, men nu går vi skridtet videre og tilbyder studerende en ekstra låneramme, så renterne først skal betales tilbage, når studiet er gennemført.

Når boligudgiften begrænses, falder behovet for erhvervsarbejde, og når boligstandarden samtidig forøges, er alle forudsætninger for et kort og godt studieforløb tilstede, og dermed er Københavns Andelskasse med til at opfylde et ønske fra politisk hold.

Et lån til betaling af renter er naturligvis ikke gratis, og når studiet er gennemført, er der en regning som skal betales. Til gengæld venter der forhåbentlig også et godt job, så der bliver råd til at betale på lånet. Og når studiet gennemføres hurtigere, fordi den studerende kan begrænse erhvervsarbejdet, bliver livslønnen også større.

Når vi gennemgår dine muligheder, får du fuldstændig klarhed over din boligøkonomi, vi beregner: 

 • Din økonomi under studiet
 • Skatten hvis du udlejer et værelse
 • Din gæld når studiet er gennemført
 • Ydelsen på dine lån når studiet er færdigt.

Og så laver vi selvfølgelig også vores sædvanlige kritiske gennemgang af dit andelskøb, hvor vi sikrer os og dig, at prisen på andelsboligen er i orden, og at andelsboligforeningen har en sund finansiering, så der ikke kommer nogle ubehagelige økonomiske overraskelser.”

Finanstilsynet anmodede den 15. juni 2011 Københavns Andelskasse om en redegørelse for produktet ”Andelsboliglån til studerende”.

Den 2. august 2011 modtog tilsynet Andelskassens redegørelse, hvoraf følgende bl.a. fremgik.

”Andelsboliglån til studerende er som udgangspunkt et standardlån på linie med vores øvrige andelsboliglån. Dog kan afviklingen være mere fleksibel, idet rentebetalingen delvist kan udskydes, efter en individuel vurdering.

I vores rådgivning anvender vi det nævnte regneark ”regn selv på et andelsboligkøb” som kan hentes på vores hjemmeside. Skemaet er ikke lagt på vores hjemmeside som markedsføringsmateriale, men som et rådgivningsværktøj/serviceydelse på linie med andre bankers og realkreditinstitutters regnselv muligheder. Når vi yder vores rådgivning, er det altid baseret på vores egen anvendelse af regnearket, som er under stadig udvikling. En udskrift af det nyeste skema vedlægges til orientering.

I skemaet får kunderne en række relevante oplysninger:

 • De samlede renter i lånets løbetid
 • En specifikation af de maksimale etableringsomkostninger
 • De samlede kreditomkostninger i lånets løbetid
 • Heraf en specifikation af rentebeløbet som skyldes betalingsudskydelsen
 • Debitorrenten og ÅOP
 • Udviklingen i gælden år for år i studieperioden
 • Udviklingen i gælden med en selvvalgt forudsat rentestigning
 • Oplysning om den samlede boligudgift under og efter studiet både med den gældende og den forudsatte forhøjede rente.”

Retligt grundlag
Det følger af § 3 i god skik bekendtgørelsen, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt overfor sine kunder.

Bestemmelsen er et supplement til § 43 i lov om finansiel virksomhed og pålægger bl.a. de finansielle virksomheder at tilrettelægge deres virksomhed således, at kunden gives mulighed for at træffe sit valg på et velinformeret grundlag.
 
Finanstilsynets vurdering 
Det er Finanstilsynets vurdering, at produktet ”Andelsboliglån til studerende” er forbundet med en ikke ubetydelig risiko for den studerende. Risici kan blandt andet bestå i faldende priser på andelsboligmarkedet, at den studerende ved endt uddannelse står med en kraftig stigning i størrelsen af det beløb der skal afdrages ved endt uddannelse og måske intet arbejde. Derudover er det uklart hvad der sker med lånet, hvis den studerende dropper ud af studiet eller ændrer studieretning.

Finanstilsynet finder at den studerende klart og tydeligt skal oplyses om disse risici, således at den studerende kan træffe sit valg på et velinformeret grundlag, og at en tilsidesættelse heraf er i strid med redelig og loyal handle måde.

Det er tilsynets opfattelse, at oplysningerne på Københavns Andelskasses hjemmeside og i det indsendte materiale ikke er økonomisk afbalancerede og ikke på en tilstrækkeligt klar og tydelig måde oplyser om de risici, der er forbundet med låntypen ”Andelsboliglån til studerende”

Finanstilsynet påbyder derfor i medfør af § 33, stk. 1, jf. § 348, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juli 2011 om god skik for finansielle virksomheder, Københavns Andelskasse at oplyse klart og tydeligt om de risici der er forbundet med låntypen ”Andelsboliglån til studerende”. Herunder muligheden for faldende priser på andelsboligmarkedet, at den studerende står med en kraftig stigning i størrelsen på afdragene ved endt uddannelse og måske intet job, samt hvad der sker med lånet, hvis den studerende dropper ud af studiet eller skifter studieretning. 

Klagevejledning
Finanstilsynets afgørelse kan senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Offentliggørelse
Det følger af § 354b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse og påtalen vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Senest opdateret 09-11-2011