Redegørelse om inspektion i Totalkredit A/S

18-03-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var i december 2010 på inspektion i Totalkredit A/S.
På inspektionen gennemgik Finanstilsynet restanceområdet samt en række andre områder, herunder instituttets ledelse og revision, kreditstyring, indregning og måling af udlån til dagsværdi, kapitalstruktur, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering samt god skik.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering


Totalkredits forretningsmodel indebærer, at realkreditlån, primært mod pant i ejerboliger og fritidshuse, ydes gennem samarbejdet med de tilknyttede pengeinstitutter. Totalkredit er således afhængig af samarbejdet med pengeinstitutterne for distribution af lån.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet 30 konkrete udlånsengagementer med restance. På restanceområdet har Totalkredit outsourcet store dele af opgaverne til de samarbejdende pengeinstitutter. Finanstilsynet har i den forbindelse givet Totalkredit en risikooplysning om, at instituttet kritisk skal vurdere behovet for kontrol af, om de samarbejdende pengeinstitutter udfører deres opgaver i overensstemmelse med den gældende outsourcingsaftale.

Gennemgangen af restancesagerne viste flere sager med registreringsfejl. For at nedbringe risikoen for forkerte opgørelser af nedskrivningsbehovet har Finanstilsynet påbudt Totalkredit at forbedre interne kontroller og at følge sine egne forretningsgange på området.

Herudover har Finanstilsynet konstateret, at Totalkredits andel af udlån med restance er steget markant siden Finanstilsynets seneste inspektion, hvor restanceområdet blev gennemgået. Selve stigningen i restanceprocenterne er sket fra et lavt niveau og restancesituationen i Totalkredit er generelt bedre end øvrige realkreditinstitutters restancesituation inden for udlån til ejerboliger og fritidshuse. Totalkredits ressourcer og værktøjer på området er løbende blevet øget og udviklet. For at sikre, at restancesagerne fortsat behandles forsvarligt og ensartet, har Finanstilsynet som risikooplysning gjort Totalkredit opmærksom på, at instituttet også fremover skal fokusere på at have de rette ressourcer og værktøjer på området.

Finanstilsynet fandt ved gennemgangen af restanceengagementerne ingen konkrete eksempler på lånesager med behov for nedskrivning, som der ikke allerede var nedskrevet på, eller sager med behov for yderligere nedskrivning.

Finanstilsynet har ikke haft væsentlige bemærkninger til de øvrige gennemgåede områder.

Totalkredit A/S havde pr. 31. december 2009 opgjort et solvensbehov på 17,8 procent. Instituttets faktiske solvens pr. 31. december 2009 var 20,2 procent. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.

Finanstilsynet har i forbindelse med inspektionen gjort opmærksom på, at det er bestyrelsens ansvar at forholde sig til den risiko, der ligger i kombinationen af et aktuelt meget lavt renteniveau og en betydelig andel af variabelt forrentede udlån.

 

Senest opdateret 18-03-2011