Redegørelse om inspektion i Thisted Forsikring

30-03-2011

Indledning


Finanstilsynet var i november 2010 på inspektion i Thisted Forsikring G/S.

Inspektionen var en opfølgning på tidligere inspektioner i 2008 og 2009. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets ledelsessituation og kapitalsituation på baggrund af de forandringer der er gennemført, efter at store tab i 2008 gjorde det nødvendigt at tilføre ny kapital.

Redegørelsen offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering


Finanstilsynet gennemgik på inspektionen ledelsen og organisationen, risikopåtagelsen indenfor forsikringsvirksomhed og investeringsområdet, balancen, budgetter og selskabets kapital.

Finanstilsynet kunne konstatere, at selskabet nu har gennemført sin strategi om en forsigtig risikopåtagelse på forsikringsområdet, har omlagt sin aktieportefølje til obligationer, har strammet op på fuldmagtsregler for skadeudbetalinger og principperne for opsætning af hensættelser, ligesom regnskab, budget, kapital og kapitalnødplan nu udgør centrale styringsinstrumenter.

Selskabets forretningsmodel er i dag bygget op omkring salg af standardforsikringer til private samt ukomplicerede produkter til mindre erhvervsdrivende, mens salget af en række særligt risikofyldte forsikringer er stoppet, herunder ejerskifteforsikringer, byggeskadeforsikringer og professionelle ansvarsforsikringer.

Derudover har bestyrelsen fået ny bestyrelsesformand, ligesom bestyrelsen har ansat ny direktion. Bestyrelsen har herefter gennemført ordnede forhold for dens arbejdsvilkår, systematiseret sit arbejde i form af forretningsorden og årshjul, ligesom rapportering og rapporteringskrav nu ligger i faste rammer.

Thisted Forsikring G/S har opgjort sit individuelle solvensbehov pr. 31. december 2010 til 85,3 mio. kr. Heroverfor står en kapital inklusiv ansvarlig lånekapital på 159,0 mio. kr.

Det er herefter Finanstilsynets vurdering, at selskabet nu har gennemført de tiltag, som Finanstilsynet har krævet, og som gør Thisted Forsikring i stand til at fortsætte sin virksomhed. Finanstilsynet har påpeget nødvendigheden af, at selskabet også fremadrettet har fokus på kapitalbasens begrænsende muligheder for risikopåtagelsen og aktivitetsniveauet.

Senest opdateret 30-03-2011