Redegørelse om inspektion i Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn

29-03-2011

 

Undersøgelsens omfang


Finanstilsynet var i slutningen af november og begyndelsen af december 2010 på inspektion i Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der lægges størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering


Sparekassen er en indskydersparekasse. Sparekassens forretningsmodel består i at yde lån til erhvervskunder og privatkunder primært i sparekassens lokalområde.

Sparekassen har et stort indlånsoverskud. Sparekassens udlån udgjorde således ultimo september 2010 cirka 50 procent af sparekassens indlån.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen sparekassens 62 største engagementer, alle engagementer med medlemmer af direktion og bestyrelse samt en stikprøve af sparekassens engagementer med nulstillet rente. De gennemgåede engagementer udgjorde knap 30 procent af sparekassens engagementsvolumen.

Erhvervsengagementerne udgjorde ultimo september 2010 cirka 53 procent af sparekassens udlån og garantier. Største erhvervsbranche er landbrug, der udgjorde cirka 18 procent af engagementsmassen. Sparekassens udlån og garantier til ejendomsadministration, ejendomshandel og forretningsservice udgjorde cirka 8 procent.

Sparekassen bør generelt i højere grad forsøge at afdække risiciene i engagementerne gennem øget sikkerhedsstillelse fra debitorerne.

Det er Finanstilsynets umiddelbare vurdering, at kreditkvaliteten af sparekassens større engagementer er lidt under gennemsnittet blandt pengeinstitutter i gruppe 3. Det er dog samtidig Finanstilsynets vurdering, at sparekassens nedskrivninger på de engagementer, som sparekassen forud for undersøgelsen havde nedskrevet på, var tilstrækkelige.

Indlånsvæksten har været relativ kraftig i 2009 og 2010. Sparekassens indlån er således steget fra 1.212 t.kr. primo 2009 til 1.916 t.kr. ultimo september 2010, hvilket svarer til en stigning på 58 procent.

Sparekassen fik i forbindelse med undersøgelsen et påbud om ultimo 2010 at vurdere, hvorvidt der er et nedskrivningsbehov på i alt 6 engagementer. Herudover fik sparekassen ingen væsentlige påbud og risikooplysninger.

Ved undersøgelsen vurderede Finanstilsynet, at sparekassens opgjorte solvensbehov pr. 30. september 2010 ikke var tilstrækkeligt til at afdække sparekassens risici. Sparekassen har siden indberettet et nyt solvensbehov pr. 30. september 2010 på 9,0 procent. På baggrund af undersøgelsens resultater er det Finanstilsynets vurdering, at dette er tilstrækkeligt.

Sparekassen har en høj likviditetsoverdækning, ultimo september 2010 var overdækningen således på 428 procent. Den høje overdækning medfører, at sparekassen til stadighed bør forholde sig til risiciene ved placering af overskudslikviditet. Ved undersøgelsen var overskudslikviditeten placeret relativ konservativt i børsnoterede realkreditobligationer.

Sparekassens renterisiko ultimo september 2010 var på cirka 5 procent, hvilket placerer sparekassen blandt den fjerdedel af institutter, der havde den største renterisiko ultimo september 2010.

 

Senest opdateret 29-03-2011