Redegørelse om inspektion i Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter

29-03-2011

1. Indledning

Finanstilsynet var i november/december 2010 på inspektion i Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter. Pensionskassen forvaltes i administrationsfællesskabet FarmaPension, der også forvalter Pensionskassen for Farmakonomer. Finanstilsynet var på inspektion i begge pensionskasser samtidig.


Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle virksomhedens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.


Specifikt fokuserede undersøgelsen på følgende udvalgte risikoområder:

  • Bestyrelse og direktion
  • Investeringer
  • Forsikringsområdet, herunder aktuarmæssige forhold
  • Individuelt solvensbehov

 

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.


 

2. Sammenfatning og risikovurdering

Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter er en tværgående pensionskasse. Dækningen varierer for apotekere og farmaceuter, men indeholder primært opsparing til livsvarig alderspension suppleret med forsikring ved død og invaliditet for medlemmerne og deres efterladte. For farmaceuterne er der tale om en obligatorisk ordning.


Hovedparten af virksomhedens ordninger er baseret på betingede garantier i et gennemsnitsrenteprodukt. Pensionskassen vil blive påvirket negativt ved et længerevarende fald i renteniveauet, der kan føre til en betragtelig nedskrivning af de garanterede pensioner. Da garantierne alene er betingede, kan pensionerne nedsættes, hvis det viser sig, at forudsætningerne for beregningen af de fremtidige ydelser ikke er betryggende.


Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter er relativt lille og har relativt høje omkostninger pr. medlem sammenlignet med andre tværgående pensionskasser. Ledelsen er opmærksom på de omkostningsmæssige konsekvenser af pensionskassens størrelse og Finanstilsynet vil følge bestyrelsens overvejelser på dette område.


Finanstilsynet har undersøgt pensionskassens nytegningsgrundlag fra 1999. Pensionskassens forudsætninger om, hvor længe medlemmerne forventes at leve, ligger lavt i forhold til den observerede nuværende levetid blandt forsikrede. Finanstilsynet har i den forbindelse sammenlignet med tilsynets offentliggjorte benchmark for levetidsforudsætninger.


Finanstilsynet har på den baggrund vurderet, at nytegningsgrundlaget ikke er betryggende for så vidt angår tegning af livrenter til medlemmerne. Pensionskassen har fået påbud om at anmelde et nyt nytegningsgrundlag med ændrede levetider.


Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter har pr. medio 2010 opgjort en solvensdækning på 3,02. Ved beregning af det individuelle solvensbehov har virksomheden valgt en metode og et sikkerhedsniveau, som svarer til den standardmetode og det sikkerhedsniveau, som forventes at komme til at gælde under Solvens II. Udover overdækningen i egenkapitalen består virksomhedens øvrige økonomiske buffere af kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på hvilende medlemmer.


Finanstilsynet har givet pensionskassen to påbud vedrørende individuelt solvensbehov. Bestyrelsen skal beslutte en kapitalplan, der dokumenterer, at basiskapitalen vil være tilstrækkelig til at dække de risici, som pensionskassen kan forventes at blive udsat for. Desuden skal pensionskassen udarbejde følsomhedsanalyser for alle væsentlige risici, der indgår ved beregningen af individuelt solvensbehov og dermed efterprøve den valgte metodes robusthed. 


Finanstilsynet har endelig givet påbud om at ændre rapporteringen, så bestyrelsen aktivt kan følge op på, at dens retningslinjer til direktionen på investeringsområdet til enhver tid er overholdt.


 

Senest opdateret 29-03-2011