Redegørelse om påtale til Østjydsk Bank A/S - regnskabskontrol af årsrapporten for 2009

31-03-2011

 

1. Indledning


Finanstilsynet har foretaget regnskabskontrol af Østjydsk Bank A/S’ årsrapport for 2009. Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter, som Finanstilsynet udfører på Fondsrådets vegne.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning

 


Ved den gennemførte kontrol konstaterede Finanstilsynet flere fejl i Østjydsk Bank A/S’ årsrapport. Det vil sige fravigelser fra reglerne, som Finanstilsynet umiddelbart vurderede, kunne have betydning for regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger truffet på grundlag af årsregnskabet.

Østjydsk Bank A/S offentliggjorde den 21. januar 2011 supplerende/korrigerende information til årsrapporten, hvor fejlene var rettet.

På denne baggrund har banken modtaget en påtale for
  • Mangelfulde oplysninger om udlån og tilgodehavender, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse
  • Mangelfulde oplysninger vedrørende transaktioner med nærtstående
  • Udeladelse af enkelte hovedtal


Finanstilsynet betragter hermed regnskabskontrolsagen for afsluttet.

Fejlene er uddybet nedenfor.

Mangelfulde oplysninger om udlån og tilgodehavender, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse
Et pengeinstitut skal i årsrapporten give oplysninger om størrelsen af de udlån og tilgodehavender, hvor der er indtruffet objektiv indikation på værdiforringelse. Oplysningerne skal gives før og efter nedskrivninger.

Østjydsk Bank A/S havde alene oplyst størrelsen på de udlån, der er individuelt nedskrevet. Østjydsk Bank A/S havde således ikke givet oplysninger om størrelsen af den del af porteføljen, hvor der er indtruffet objektiv indikation på værdiforringelse ud fra en gruppevis vurdering.

Som følge heraf fremgik det ikke af årsrapporten, at banken havde konstateret objektiv indikation på værdiforringelse for cirka halvdelen af bankens portefølje af udlån og tilgodehavender.

Mangelfulde oplysninger vedrørende transaktioner med nærtstående
Et pengeinstitut skal i sin årsrapport oplyse om transaktioner og aftaler med nærtstående parter (bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt virksomheder, hvor disse har bestemmende indflydelse, dattervirksomheder, associerede virksomheder mv.).

Østjydsk Bank A/S havde ikke i årsrapporten oplyst om disse transaktioners beløbsmæssige størrelse eller om de anvendte prisfastsættelsesmetoder. Som følge heraf havde en regnskabsbruger ikke mulighed for at vurdere transaktioner med nærtståendes indvirkning på bankens resultat.

Udeladelse af enkelte hovedtal
Et pengeinstitut skal oplyse en række hoved- og nøgletal i en femårsoversigt i årsrapporten. Der er i regnskabsreglerne for finansielle virksomheder detaljerede krav til, hvad femårsoversigten som minimum skal indeholde.

Østjydsk Bank A/S havde ikke medtaget hovedtallene ”Udgifter til personale og administration” og ”Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder” i årsrapporten. Banken havde i stedet valgt at sammendrage disse poster med andre regnskabsposter.

En regnskabsbruger havde således ikke mulighed for at foretage en meningsfuld sammenligning med andre pengeinstitutregnskaber, ligesom overblikket over virksomhedens økonomiske udviklingsretning og -hastighed blev vanskeliggjort.

 

Senest opdateret 31-03-2011