Redegørelse om inspektion i Nørrejyllands Gensidige Søforsikringsforening

31-03-2011

Indledning


Finanstilsynet var i december 2010 på inspektion i Nørrejyllands Gensidige Søforsikringsforening (NGSF).

På inspektionen blev alle selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering


Finanstilsynet har på inspektionen blandt andet gennemgået selskabets forretningsmodel, kapitaltilstrækkelighed, virksomhedsledelse herunder bestyrelsens ansvar og beslutningsdygtighed, retningslinjer og krav til rapportering samt den daglige ledelse.

NGSF’s forretningsmodel består i at sikre dets medlemmer mod tab ved at tegne forsikring af skibe samt sygeforsikring af skibenes mandskab.

Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen fundet, at en lang række væsentlige forhold hos selskabet ikke fungerer tilfredsstillende. Disse mangler er af sådan en karakter, at Finanstilsynet har bedt NGSF om at udarbejde en redegørelse for hvilke tiltag, selskabet vil foretage for at kunne opretholde tilladelsen i fremtiden.

NGSF har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 31. december 2010 til 8,36 mio. kr. Lovens krav til selskabets basiskapital er 19,7 mio. kr. (2,63 mio. euro). Den faktiske solvens pr. 31. december 2010 var 21,7 mio. kr. således at selskabet har en solvensdækning på 1,10. Finanstilsynet vurderer, at forsikringstagernes interesser ikke er i fare, men at der er en stor risiko for, at selskabet ikke kan opfylde lovens solvenskrav.

Finanstilsynet vurderer, at selskabet ikke lever op til de nuværende krav eller fremtidige Solvens II krav om virksomhedsledelse og kapitaltilstrækkelighed.

Bestyrelsen har på en række møder ikke været beslutningsdygtig, ligesom bestyrelsesprotokollen ikke afspejler de drøftelser, der er foregået. Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at bestyrelsen ikke lever op til sit kapitalansvar, deriblandt reglerne om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. Det fremgår blandt andet af disse regler, at bestyrelsen mindst en gang om året skal vurdere selskabets risici, ligesom bestyrelsen skal beslutte en kapitalplan, der løbende sikrer tilstrækkelig basiskapital, og en kapitalnødplan, som kan sættes i værk, hvis kapitalplanens forudsætninger brister.

Senest opdateret 31-03-2011