Redegørelse om inspektion i J.A.K. Andelskassen Østervrå

31-03-2011

 

1. Indledning


Finanstilsynet var i november 2010 på inspektion i J.A.K. Andelskassen Østervrå.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle andelskassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering


På inspektionen gennemgik Finanstilsynet andelskassens 48 største engagementer, samt alle udlånsengagementer med andelskassens direktion og bestyrelse. Gennemgangen svarede til ca. 92 procent af de samlede udlån og garantier.

Andelskassens forretningsmodel er karakteriseret ved, at privatkunder udgør den største del af udlånene, og at der ikke er nogen enkelt branche, der dominerer blandt erhvervsengagementerne. De samlede indlån er større end udlånene. Andelskassens funding ratio (udlån/indlån) var således 0,84 pr. 30. juni 2010.

I forbindelse med inspektionen blev solvensbehovet pr. 30. juni 2010 opgjort til 21,3 procent, svarende til minimumskapitalkravet for andelskassen på 12.172 t.kr.. Den faktiske solvens pr. 30. juni 2010 var 26 procent.

Andelskassen fik efter inspektionen påbud om at foretage nedskrivninger for cirka 1 million kr. på to engagementer, hvor Finanstilsynet vurderer, at der er objektiv indikation for værdiforringelse.

Finanstilsynet har givet andelskassen påbud om at forbedre kreditstyringen og forretningsgangene på kreditområdet.

Andelskassen fik også påbud om, at den skal udarbejde beredskabsplaner til håndtering af likviditetskriser. Ligeledes skal der udarbejdes en IT-beredskabsplan.

Finanstilsynet gav påbud om, at det skal fremgå klart af bestyrelsens forhandlingsprotokol, hvilke bevilgede lån, der er til efterretning.

Andelskassen har i sammenligning med andre små pengeinstitutter en lav indtjening i forhold til sine omkostninger. Finanstilsynet gav derfor en risikooplysning om, at andelskassen fremover skal fokusere på at forbedre indtjeningen.

 

Senest opdateret 31-03-2011