Redegørelse om inspektion i Industriens Pensionsforsikring A/S

31-03-2011

Indledning


Finanstilsynet var i december 2010 på inspektion i Industriens Pensionsforsikring A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle virksomhedens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Specifikt fokuserede undersøgelsen på følgende udvalgte risikoområder:

  • Bestyrelse og direktion
  • Investeringer
  • Forsikringsområdet, herunder aktuarmæssige forhold
  • Individuelt solvensbehov

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering


Industriens Pensionsforsikring A/S aktivitet består i at sikre medlemmerne arbejdsmarkedspension, som primært er opsparing til alderspension suppleret med forsikring ved død og sygdom for medlemmer og deres efterladte. Udgangspunktet er en standarddækning, der kan suppleres ved aktive valg. Ordningerne er baseret på ens prissætning for alle.

Hovedparten af virksomhedens ordninger er baseret på betingede garantier i et gennemsnitsrenteprodukt. Det betyder for eksempel, at de beregnede pensioner kan nedsættes, hvis kunderne lever længere, end virksomheden hidtil har forudsat. Hovedparten af pensionerne i Industriens Pension er således i to omgange inden for de seneste tre år nedsat som følge af, at der forventes længere fremtidige levetider blandt de forsikrede.

Derudover kan de beregnede pensioner nedsættes, hvis Finanstilsynet nedsætter den maksimale grundlagsrente for beregningsgrundlag.

Finanstilsynet har i december 2010 indført et offentligt benchmark, som levetidsforudsætningerne i livsforsikringsselskabernes hensættelsesgrundlag til regnskaberne skal sammenlignes med. Formålet er at sikre, at selskaberne har tilstrækkelige og korrekte hensættelser i regnskaberne til betaling af de fremtidige pensioner.

Industriens Pension skal i lighed med alle andre livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser senest den 1. juli 2011 indsende en redegørelse for, om virksomhedens nuværende levetidsforudsætninger i hensættelsesgrundlaget er i overensstemmelse med Finanstilsynets benchmark.

Finanstilsynet vurderer, at virksomheden har valgt en konservativ risikostyring. Der er således reserveret kapital til at kunne fastholde investeringsstrategien også gennem et konjunkturforløb, der er mere negativt end under den seneste finansielle krise. Desuden har virksomheden valgt at foretage en principiel 100 pct. afdækning af renterisikoen på pensionsforpligtelserne. Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at virksomhedens risikostyring er blandt de mest betryggende i branchen.

Industriens Pension har en robust kapitalstyrke i forhold til virksomhedens risikoprofil. Opgjort pr. medio 2010 havde virksomheden en solvensdækning på 2,92. Hertil kommer, at de økonomiske buffere udover egenkapitalen, som virksomheden kan anvende til at dække tab, er store i forhold til andre sammenlignelige virksomheder. Virksomheden har ved beregning af det individuelle solvensbehov valgt en metode og et sikkerhedsniveau, som svarer til den standardmetode og det sikkerhedsniveau, som forventes at komme til at gælde under Solvens II.

Inspektionen har ikke givet anledning til væsentlige påbud og påtaler.

Senest opdateret 31-03-2011