Redegørelse om inspektion i HF Forsikring G/S

31-03-2011

Indledning


Finanstilsynet var i december 2010 på inspektion i HF Forsikring G/S (HF).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering


HF´ s forretningsmodel er karakteriseret ved, at langt størstedelen af selskabets forsikringer er almindelige privatforsikringer, mens kun en lille del udgøres af mindre erhverv og landbrug.

HF tegner direkte forsikringer på Sjælland (og omkringliggende øer), men kan overtage genforsikring fra lokale, gensidige forsikringsselska-ber i Danmark. Selskabet har i de seneste år oplevet negativ vækst i porteføljen.

HF´ s omkostningsprocent ligger lavere end sammenlignelige selska-bers, mens erstatningsprocent ligger på linje.

Finanstilsynet vurderer, at HF er meget afhængig af få nøglepersoner, hvilket selskabet dog er opmærksom på og har indregnet i sin risikovur-dering.

HF har opgjort det individuelle solvensbehov ultimo 2010 til 18,4 mio. kr.. Den faktiske solvens (basiskapital) ultimo 2010 udgør 69,1 mio. kr.

Finanstilsynet har påbudt bestyrelsen at opdatere materiale og retnings-linjer for opgørelse af det individuelle solvensbehov, da det bygger på en model, som selskabet har forladt 1. juli 2010. Bestyrelsen fik samtidig påbud om at udbygge selskabets kapitalplan i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning om opgørelse af individuelt solvensbehov. Kapitalplanen skal blandt andet også tage højde for fremtidige scenarier som positiv/negativ vækst, mulige renteændringer, ændring i gennemsnitsskader og / eller skadesfrekvens samt et antal naturkatastrofer.

Finanstilsynet har endvidere påbudt opdatering af visse retningslinjer samt udarbejdelse af årshjul for bestyrelsens opgaver og ansvar.

Senest opdateret 31-03-2011