Redegørelse om inspektion i Arbejdernes Landsbank

31-03-2011

 

Indledning


Finanstilsynet var i december 2010 og januar 2011 på inspektion i Arbejdernes Landsbank Aktieselskab.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de fleste af bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største betydning.

Denne redegørelse fra inspektionen offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering


På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens 60 største udlånsengagementer samt en stikprøve på 500 af bankens øvrige udlånsengagementer. Derudover blev samtlige engagementer med bankens direktion og bestyrelse gennemgået.

Finanstilsynet vurderer, at bankens kreditkvalitet er bedre end i sammenlignelige institutter. 74 procent af de største udlånsengagementer udviser således normal kreditrisiko uden svaghedstegn.

Privatkunder udgør en høj andel af bankens udlån.

Finanstilsynet vurderer, at banken – trods en generelt god risikoforståelse – i mindre engagementer i visse tilfælde identificerer nedskrivningsbehovet sent. Banken fik derfor et påbud om, at der skal foretages nedskrivningsberegning, når der på et udlån konstateres objektiv indikation for værdiforringelse.

Finanstilsynet gav banken påbud om, at de førte drøftelser på bestyrelsesmødet føres til forhandlingsprotokol og det udleverede materiale protokolleres. Bestyrelsen skal inden bestyrelsesmødet have mulighed for at orientere sig om materiale vedrørende bevilling af engagementer. Bestyrelsen skal endvidere sikre, at kreditpolitikken præciseres, så det konkret fremgår, i hvilket omfang banken ønsker engagementer over 10 % af basiskapitalen.

Banken har opgjort sit individuelle solvensbehov pr. 31. december 2010 til 8,99 procent. Finanstilsynet vurderer, at opgørelsen tager tilstrækkelig højde for bankens risici. Bankens faktiske solvens pr. 31. december 2010 var 13,1 procent.

Finanstilsynet konstaterede, at banken har en forholdsvis lav solvensprocent. Næsten hele bankens kapitalgrundlag består dog af egenkapital. Ligeledes konstaterede Finanstilsynet, at banken har bedre likviditetsnøgletal end gennemsnittet i sammenlignelige institutter.

 

Senest opdateret 31-03-2011