Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008/09 for Comendo A/S

05-05-2011

Regnskabsregler: IFRS 3, IAS 1, IAS 7, IAS 8, IAS 17, IAS 21, IAS 24, IAS 36
Dokumenttype: Årsrapporter
Regnskabsår: 2007/08 og 2008/09
Afgørelsesdato: 11. april 2011

Det er Fondsrådets vurdering, at årsrapporterne for 2007/08 og 2008/09 indeholder følgende fejl:

 1. Virksomheden har ikke indregnet overtagelsen af en anden virksomhed som to selvstændige transaktioner med overtagelsestidspunktet, som det tidspunkt, hvor virksomheden opnår bestemmende indflydelse.
 2. Virksomheden har ikke målt de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi.
 3. Virksomheden har ikke foretaget værdiforringelsestests af goodwill i overensstemmelse med retningslinjerne i IAS 36.

  Det er endvidere Fondsrådets vurdering, at årsrapporten for 2008/09 tillige indeholder følgende fejl:
 4. Virksomheden har vist ikke-likvide transaktioner i pengestrømsopgørelsen.
 5. Virksomheden har ikke vist en reserve for valutakursændringer vedrørende dattervirksomheder med anden funktionel valuta end DKK.
 6. Virksomheden har ikke oplyst fyldestgørende om den beløbsmæssige størrelse af transaktioner med nærtstående parter.
 7. Virksomheden har ikke oplyst om implementerede nye/ændrede standarder eller vedtagne men endnu ikke implementerede nye/ændrede standarder.
 8. Virksomheden har ikke givet oplysninger om forfaldstidspunkter for operationelle leasingforpligtelser.
 9. Virksomheden har ikke beskrevet den anvendte regnskabspraksis ved køb af minoritetsandele.

Fondsrådet har alene påtalt ovenstående fejl, idet virksomheden har rettet overstående i årsrapporten for 2010 (1. juli – 31. december 2010), der blev offentliggjort den 31. marts 2011.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Senest opdateret 30-05-2011