Redegørelse for inspektion i Nykredit Bank (depotselskab for en hedgeforening)

22-06-2011

 

 

Indledning

 

Finanstilsynet var i oktober 2010 på inspektion i Nykredit Bank A/S. Inspektionen drejede sig om bankens varetagelse af opgaven som depotselskab for en hedgeforening.

Depotselskaber skal opbevare hedgeforeningers aktiver, så foreningens ledelse ikke kan disponere over aktiverne uden depotselskabets medvirken. Endvidere har depotselskabet en række kontrolforpligtelser i relation til forvaltningen af en forenings formueforhold, og det er vigtigt, at depotselskabet har forretningsgange m.v., der sikrer, at det løbende opfylder sine pligter.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

 

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Nykredit Bank A/S benytter som depotselskab for hedgeforeninger de samme forretningsgange som for investeringsforeninger.

En bank skal have forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder. Forretningsgange skal sikre gennemførelsen af effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, banken er eller kan blive udsat for. Herudover skal forretningsgangene bidrage til ensartet sagsbehandling i ensartede tilfælde samt bidrage til en rationel og koordine-ret udførelse af arbejdet gennem en reduktion af mulighederne for misforståelser.

Depotselskabsfunktionen er til dels den samme for hedgeforeninger som for investeringsforeninger, men der er også væsentlige forskelle. Det skyldes dels, at hedgeforeninger kan investere i finansielle instrumenter, som investeringsforeninger ikke kan benytte, dels at hedgeforeninger kan optage lån og investere for lånte midler.

På den baggrund gav Finanstilsynet Nykredit Bank A/S påbud om at ændre sine forretningsgange, så de tager højde for disse forskelle, eller udarbejde særlige forretningsgange for hedgeforeninger.

 

Senest opdateret 22-06-2011