Redegørelse om inspektion i GWT Fondsmæglerselskab A/S

30-06-2011

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2011 på inspektion i GWT Fondsmæglerselskab A/S (herefter GWT).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle GWT’s væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering og under hensyntagen til, at selskabet er i sin opstartsfase. På inspektionen har der derfor været fokus på bestyrelsens og direktionens arbejde samt på GWT’s forretningsmodel.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

GWT baserer sin forretningsmodel på en aftale med en udbyder af en online handelsplatform, hvor selskabet under navnet GoWebTrade tilbyder kunder at handle med finansielle produkter. Kunderne kan således tilgå en handelsplatform via internettet, hvor de eksempelvis kan handle med valuta. Kunderne vil typisk være private investorer.

På inspektionen oplyste GWT, at selskabet forud for indgåelsen af aftalen med udbyderen af handelsplatformen har foretaget en vurdering af handelsplatformen. GWT har ved vurderingen primært fokuseret på driftssikkerheden.

Finanstilsynet har imidlertid givet påbud om, at GWT skal konkretisere sin kontrol med de tjenesteydelser, der er omfattet af aftalen med udbyderen af handelsplatformen. Kontrollen skal være behørigt beskrevet i selskabets forretningsgange. Samtidig har Finanstilsynet givet påbud om, at GWT skal udarbejde interne retningslinjer vedrørende outsourcingen til udbyderen af handelsplatformen. Finanstilsynet har også givet påbud om, at GWT skal tilpasse selskabets ordreudførelsespolitik sådan, at det i højere grad fremgår, at priserne fastsættes af udbyderen af handelsplatformen, og at selskabet kontrollerer, at kunderne får den bedste pris.

Finanstilsynet har givet påbud om, at bestyrelsen eksplicit skal tage stilling til, hvilke finansielle instrumenter selskabet skal tilbyde handel med, og samtidig vurdere de risici, GWT påtager sig herved. Bestyrelsens stillingtagen skal være afspejlet i bestyrelsens retningslinjer til direktionen og GWT skal have retningslinjer for udvikling og godkendelse af nye produkter. Finanstilsynet har desuden givet påbud om, at risikoadvarslen på handelsplatformen skal tilrettes sådan, at den alene omhandler de produkter, som ikke er fundet hensigtsmæssige for kunden.

Finanstilsynet har desuden givet selskabet påbud om at tilpasse sin interessekonfliktspolitik samt føre fortegnelser vedrørende interessekonflikter.

Senest opdateret 30-06-2011