Redegørelse om inspektion i Cantobank A/S

28-06-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var i maj 2011 på inspektion i Cantobank A/S.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor bankens forretningsmodel, kreditområde, afviklingsberedskab i forhold til Bankpakke 3 og det individuelle solvensbehov blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet har de seneste to år fulgt banken tæt og været på inspektioner i november 2009 og juni 2010. Finanstilsynet gav efter inspektionen i 2009 Cantobank påbud om ikke at påtage sig yderligere risici og at have stor fokus på at nedbringe udlån. Banken rapporterer fortsat månedligt om udviklingen i alle udlånsengagementer.

Siden seneste inspektion i juni 2010 har banken fået nedbragt visse udlånsengagementer, men Finanstilsynet tager fortsat månedligt stilling til fristen for lovliggørelse af ét udlånsengagement, der overstiger engagementsgrænsen på 25 procent af basiskapitalen.

Ved inspektionen i maj 2011 gennemgik Finanstilsynet samtlige bankens udlån, der for størstedelens vedkommende er bevilget mod pant i tyske ejendomme. Kreditkvaliteten er fortsat meget dårlig, og der er sket mindre forværringer af risikobilledet i den tilbageværende del af porteføljen. Undersøgelsen gav således anledning til, at Finanstilsynet fandt behov for yderligere nedskrivninger (netto) på cirka 4 mio. kr., der dog allerede var reserveret i bankens individuelle solvensbehov.

Efter drøftelser med Finanstilsynet har banken ændret sin opgørelse af det individuelle solvensbehov til 21,05 procent, når der er taget højde for de øgede nedskrivninger. Den faktiske solvens pr. 31. marts 2011 reguleret for nye nedskrivninger var på 33,9 procent.
 
Finanstilsynet har givet Cantobank en række risikooplysninger og meddelt, at bankens nuværende forretningsmodel må anses for at være uholdbar, og at bankens situation derfor ikke tillader udvidelse af eksisterende engagementer, etablering af nye engagementer eller anden form for yderligere risiko, da:

  1. Bankens kunder har en meget dårlig kreditkvalitet.
  2. Bankens smalle forretningsområde indebærer en væsentlig risiko, da engagementerne har ensartede risici.
  3. En del engagementer er meget store.
  4. Bankens løbende indtjening ikke er tilstrækkelig til at dække de løbende omkostninger, idet også bankens funding relativt set er dyr.
  5. Bankens organisation er sårbar overfor tab af nøglepersoner.
  6. Bankens aktionær er økonomisk svag, og kan ikke tilføre banken yderligere kapital til eventuel ny forretningsudvikling.
  7. Bankens solvensbehov fortsat er højt.

Undersøgelsen af afviklingsberedskabet gav ikke anledning til bemærkninger fra Finanstilsynet.

 

Senest opdateret 28-06-2011