Redegørelse om inspektion i BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

30-06-2011

Indledning

Finanstilsynet var i maj 2011 på inspektion i BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (herefter BIAM).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen har der derfor især været fokus på bestyrelsens og direktionens arbejde, koncernrisici samt kravene i § 72-bekendtgørelsen til værdipapirhandlere, herunder til compliance og risikostyring.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

BIAM's forretningsmodel baserer sig på at yde investeringsrådgivning samt udføre skønsmæssig porteføljepleje primært vedrørende obligationer og aktier. Derudover beskæftiger selskabet sig med distribution af investeringsforeningsbeviser, andre kollektive investeringsordninger m.v. Selskabets kunder kommer hovedsageligt fra Danmark, og kunderne er alle godkendte modparter eller professionelle investorer.

BIAM er en del af Bankinvest-koncernen, der blandt andet beskæftiger sig med administration af investeringsforeninger. Koncernen er ejet af en række pengeinstitutter, som også distribuerer koncernens investeringsforeningsbeviser.

BIAM outsourcer en række opgaver til øvrige koncernforbundne selskaber.

På inspektionen fremgik det, at selskabets koncerninterne aftaler ikke lever op til reglerne om outsourcing, idet de ikke klart fastlægger hvilke ydelser, som parterne skal levere. 

Finanstilsynet har derfor givet påbud om, at selskabet skal indgå nye aftaler mellem selskabet og koncernforbundne leverandører af væsentlige ydelser til selskabet. Aftalerne skal klart fastlægge de rettigheder og forpligtelser, som selskabet og dets leverandører hver især har.

Finanstilsynet gav derudover påbud om, at direktionen løbende skal rapportere til selskabets bestyrelse om outsourcede opgaver, så det kan sikres, at outsourcingbekendtgørelsen overholdes, herunder at bestyrelsens retningslinjer til direktionen følges, ligesom bestyrelsen løbende skal vurdere, om opgaveløsningerne er tilfredsstillende.

Senest opdateret 30-06-2011