Redegørelse om inspektion i Basisbank A/S

27-06-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var i februar og marts 2011 på inspektion i Basisbank A/S.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor følgende udvalgte områder i banken blev undersøgt:

  • Bankens største engagementer
  • Solvensbehovet
  • Likviditetsområdet.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i Bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen bankens 47 største engagementer, de 10 største andelsboliglån samt bankens engagementer med direktion og bestyrelse.

Banken har en høj risikoprofil på sine erhvervsengagementer, som hovedsagelig består af udlån til ejendomsselskaber i kommanditselskabsform. Den høje risikoprofil er skærpet af, at banken som hovedregel ikke har førsteprioritetspant.

Basisbanks ejendomseksponering udgør cirka 35 procent af de samlede udlån. Finanstilsynet har på denne baggrund givet en risikooplysning om forretningsmodellen, og herunder fremhævet, at ejendomseksponeringen overstiger måltallet på maksimalt  25 procent i tilsynsdiamanten, der træder i kraft 1. januar 2013.

Det er Finanstilsynets vurdering, at en væsentlig del af K/S-engagementerne på nuværende tidspunkt er indbyrdes forbundne og dermed overskrider grænsen for store engagementer, jf. § 145 i lov om finansiel virksomhed. Banken arbejder på at få løst problemstillingen, og har fået dispensation fra § 145 frem til den 1. juli 2011.

Banken fik påbud om at nedskrive 4 engagementer med i alt yderligere ca. 3 mio.kr. senest ultimo marts 2011.

Finanstilsynet skønner, at bankens andel af utvivlsomt gode engagementer og engagementer med normal bonitet er mindre end i sammenlignelige institutter.

Finanstilsynet havde ingen bemærkninger til bankens kreditmæssige håndtering af udlån til køb af andelsboliger.

Basisbank har pr. 1. marts 2011 opgjort solvensbehovet til 13,4 procent. Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen ikke bemærkninger til solvensbehovet.

Den faktiske solvens er pr. 28. februar 2011 opgjort til 14,5 procent.

Finanstilsynet har givet en risikooplysning om den beskedne solvensoverdækning.

Banken likviditet er på nuværende tidspunkt tilfredsstillende.

 

Senest opdateret 27-06-2011