Redegørelse om inspektion i Arriva Insurance A/S

30-06-2011

Indledning

Finanstilsynet var i perioden marts - maj 2011 på inspektion i Arriva Insurance A/S (AI).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

AI’s forretningsmodel er karakteriseret ved, at selskabet er Arriva koncernens forsikringsselskab (captive), og bruges som risikostyringsværktøj for koncernen. Selskabet har drevet virksomhed siden 2004.

AI har alene tilladelse til at drive direkte ulykkesforsikring og tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring for koncernens danske ansatte.

Bestyrelsen i AI har besluttet at outsource alle væsentlige aktiviteter til interne og eksterne leverandører.

AI havde opgjort det individuelle solvensbehov pr. 31. december 2010 til 17,4 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) pr. 31. december 2010 var opgjort til 29,9 mio. kr., således at selskabet havde en solvensdækning på 1,71.

Selskabet har som følge af inspektionen øget fokus på allerede indtrufne, men ikke færdigbehandlede sager og til sager, der genoptages. Dette har resulteret i en merhensættelse på 12 mio. kr.

Finanstilsynet vurderer, at selskabet ledes professionelt med kendskab til de dækkede risici, ved at både direktør og bestyrelsesmedlemmer har ansættelse i andre af koncernens selskaber. Arriva koncernens fokusering på skadeforebyggende foranstaltninger har reduceret antallet af skader. Selskabets ledelse vil fokusere yderligere på kontrollen af kvaliteten af de outsourcede aktiviteter, således at de lever op til både selskabets og Finanstilsynets forventninger.

Finanstilsynet har givet bestyrelsen en række påbud, herunder at bestyrelsen skal påtage sig kapitalansvaret og dermed det overordnede ansvar for udarbejdelsen af det individuelle solvensbehov. Bestyrelsen skal endvidere udarbejde en skriftlig strategiplan/forretningsmodel og ajourføre kapitalplanen, som på baggrund af virksomhedens strategi og risikoappetit tager stilling til det fremtidige kapitalbehov til virksomhedens fortsatte drift i henhold til den fastsatte strategi. Bestyrelsen skal endelig mindst én gang om året gennemgå selskabets retningslinjer og drøfte behovet for intern revision og revisionsudvalg under hensyn til virksomhedens kompleksitet.

Senest opdateret 30-06-2011