Lov om finansiel virksomhed § 225 – Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav – Fjordbank Mors A/S under konkurs

25-07-2011

Finanstilsynets afgørelse af 25. juli 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Fjordbank Mors A/S under konkurs
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
Att.: Kurator Boris Frederiksen

Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav

Finanstilsynet har i brev af 26. juni 2011 i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, meddelt Fjordbank Mors A/S under konkurs en frist til mandag den 25. juli 2011, kl. 12.00, til opfyldelse af solvenskravet på 19 procent af de risikovægtede poster.

Finanstilsynet har den 21. juli 2011 modtaget konkursboets anmodning om forlængelse af den meddelte frist i yderligere én måned fra fristens udløb. Anmodningen om fristforlængelse er begrundet i hensynet til en hensigtsmæssig afvikling af banken/konkursboets virksomhed.

Det er Finanstilsynets vurdering, at hensynet til at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af afviklingen af banken/konkursboet i det konkrete tilfælde kan begrunde fristforlængelsen.

Finanstilsynet skal i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, meddele banken/konkursboet en forlængelse af fristen til fredag den 26. august 2011, kl. 12.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet, jf. lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan dog udskydes, hvis Finanstilsynet mener, at en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for banken/konkursboet.

Dette brev sendes i kopi til Finansiel Stabilitet A/S.

Med venlig hilsen


Jens Østergaard
vicekontorchef

Senest opdateret 25-07-2011