Redegørelse om inspektion i Sparekassen Hvetbo A/S

03-01-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var i august 2010 på inspektion i Sparekassen Hvetbo A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på kreditområdet, solvensbehovet og ledelsens arbejde.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen Hvetbo A/S har en forhøjet risiko i kraft af en høj branchekoncentration på ejendomsengagementer og en relativ høj andel af udlån udenfor sit naturlige markedsområde. Sparekassen har dog samtidig en relativ høj solvensoverdækning.

Sparekassen har fået påbud om, at bestyrelsen skal tage stilling til sparekassens kreditmæssige profil og målsætninger og til den maksimale eksponering inden for brancher og inden for udvalgte geografiske områder.

Sparekassen har endvidere fået påbud og risikooplysninger om at opdatere sine politikker og forretningsgange på kreditområdet, således at disse er fuldt dækkende for sparekassens aktiviteter på området.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet sparekassens 62 største udlånsengagementer samt samtlige engagementer med direktion og bestyrelse.

Sparekassen har en høj forekomst af svage engagementer blandt de største engagementer, ligesom blanco i engagementerne generelt er store i forhold til sammenlignelige institutter. Herudover er sparekassen medejer af flere af sparekassens engagementer.

Disse forhold stiller store krav til kreditorganisationen i sparekassen, og sparekassen fik påbud om at tage stilling til hvilke medarbejdere, der er nøglemedarbejdere og udarbejde en politik for, hvis en nøglemedarbejder forlader sparekassen. Sparekassen fik endvidere påbud om at foretage nedskrivningsberegning på to engagementer pr. 30. september 2010, hvor der ikke tidligere var nedskrevet.

Sparekassen har fået en risikooplysning om risiko i forbindelse med lån til sparekassens egne aktionærer. Når sparekassen yder lån til aktionærer, kan der være en øget risiko for tab, hvis aktionærerne kun i mindre omfang har andre aktiver end aktierne i sparekasseaktieselskabet.

Sparekassen har en høj andel af erhvervsobligationer, hvor der på udvalgte obligationer i beholdningen kan være en forøget tabsrisiko.

Sparekassen har en lidt højere indtjening i forhold til sammenlignelige institutter, der kan bidrage til at dække tab som følge af en eventuel negativ udvikling.

Finanstilsynet fandt, at solvensbehovet skulle øges fra de 9,6 procent, som sparekassen havde indberettet ultimo juni 2010. Sparekassen har efterfølgende meddelt Finanstilsynet, at det individuelle solvensbehov er øget til 11,8 procent. Det forøgede solvensbehov adresserer efter Finanstilsynets vurdering de yderligere risici, som blev identificeret ved den foretagne inspektion. Sparekassens faktiske solvensprocent pr. 30. september 2010 var 20,0 procent.

Sparekassen har modtaget en risikooplysning om, at ledelsen i god tid skal forholde sig til indfasningen af den såkaldte tilsynsdiamant med grænseværdier, som sparekassen bør ligge indenfor fra ultimo 2012. Herunder særligt, at den samlede ejendomseksponering bør nedbringes, så den udgør mindre end 25 procent af de samlede udlån og garantier. Den samlede ejendomseksponering udgjorde pr. 30. september 2010 29,0 procent.

 

Senest opdateret 03-01-2011