Redegørelse om inspektion i Ryslinge Andelskasse

03-01-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var i maj 2010 på inspektion i Ryslinge Andelskasse og har i perioden frem til oktober 2010 nærmere gennemgået udvalgte svage og store engagementer.


Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle andelskassens områder blev gennemgået.


Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet. 


 

Sammenfatning og risikovurdering

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet andelskassens 55 største udlånsengagementer samt alle engagementer med andelskassens direktion og bestyrelse.


Ryslinge Andelskasse havde pr. 30. juni 2010 opgjort solvensbehovet til 15,6 procent. Den faktiske solvens pr. 30. juni 2010 var 19,2 procent.


Finanstilsynet vurderer på baggrund af inspektionen, at andelskassens solvensbehov pr. 30. september 2010 er 17,0 procent, og at den faktiske solvensprocent pr. 30. september 2010 skønsmæssigt kan opgøres til 17,8 procent.


Den lave solvensoverdækning skyldes særligt, at andelskassen har foretaget flere store og risikobetonede udlån, som den ikke har haft den fornødne indsigt og kompetence til at styre og overvåge.


Finanstilsynet har givet andelskassen en risikooplysning om den beskedne solvensoverdækning. Andelskassen bør iværksætte tiltag for at øge solvensoverdækningen.


Andelskassen er meget sårbar over for en negativ konjunkturudvikling som følge af store og svage engagementer sammenholdt med andelskassens lave tabskapacitet.


Andelskassen fik efter inspektionen påbud om at foretage nedskrivninger på en række udlånsengagementer, hvor Finanstilsynet vurderede, at der var objektiv indikation for værdiforringelse. Disse nedskrivninger indgår i opgørelsen af solvensprocenten pr. 30. september 2010.


Andelskassen fik endvidere påbud om at foretage nedskrivningsberegninger på enkelte andre engagementer.


Andelskassen har endvidere fået påbud om at forbedre kreditstyringen, herunder styringen af overtræk.


Andelskassen fik påtale for en overskridelse af 25 procent-grænsen i § 145 i lov om finansiel virksomhed. Bestemmelsen siger, at et udlån ikke må overstige 25 procent af pengeinstituttets basiskapital.


Finanstilsynet har påbudt andelskassen at udarbejde skriftlige forretningsgange for kreditgivning og værdiansættelse af sikkerheder. Andelskassen fik endvidere påbud om udarbejdelse af forretningsgang for indregning og måling af udlån og tilgodehavender samt en beredskabsplan for håndtering af likviditetskriser.


Andelskassen skal fremover have fokus på bevillingsgrundlaget samt på en bedre opfølgning på de større engagementer i andelskassen.


 

 

Senest opdateret 03-01-2011