Redegørelse om inspektion i Dronninglund Sparekasse

03-01-2011

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2010 på inspektion i Dronninglund Sparekasse.

 

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

 

Finanstilsynet gennemgik ved undersøgelsen sparekassens 46 største udlånsengagementer over 10 mio. kr., en stikprøve på 113 engagementer i intervallet 500.000 kr. til 10 mio. kr. samt alle engagementer med sparekassens bestyrelse og direktion.

 

De gennemgåede engagementer udgjorde ca. 40 procent af sparekassens engagementsvolumen.

 

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af institutter.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel består i at yde lån til erhvervskunder og private kunder i sparekassens lokalområde. Erhvervsengagementerne udgjorde ultimo september 2010 cirka 75 procent af engagementsmassen. Cirka 18 procent af sparekassens udlån og garantier vedrører ejendomsadministration, handel, og forretningsservice, mens andre 18 procent vedrører handel, restaurations- og hotelvirksomhed.

 

Sparekassen har i de seneste 10 år haft en relativ kraftig udlånsvækst. Denne udlånsvækst er navnlig sket indenfor branchen ejendomsadministration, handel og forretningsservice.

 

Sparekassen har i vidt omfang søgt at afdække sine risici i engagementerne gennem sikkerhedsstillelse fra debitorerne.

 

Målt på volumen havde over 80 procent af sparekassens store engagementer svaghedstegn.

 

Sparekassen har herudover en høj forekomst af nedskrivningsengagementer. Uanset sparekassen således har nedskrevet på mange af de store engagementer, var sparekassens akkumulerede nedskrivninger ultimo juni 2010 lavere end gennemsnittet for gruppe 3 institutterne.

 

Sparekassen fik ved undersøgelsen påbud om at øge nedskrivningernes størrelse på en række store engagementer med ca. 40 mio. kr.

 

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens forretningsmodel, med den nuværende udlånsfordeling, giver risiko for yderligere tab, specielt hvis renteniveauet stiger. Det er på den baggrund Finanstilsynets opfattelse, at sparekassen nøje bør vurdere behovet for at tilføre kreditområdet yderligere ressourcer med det formål at skabe en bedre styring af sparekassens kreditrisici.

 

Sparekassen har i forbindelse med undersøgelsen fået en række påbud om at etablere eller opdatere interne forretningsgange.

 

Sparekassens likviditet er tilfredsstillende.

 

Sparekassen har ultimo juni 2010 indberettet et solvensbehov på 9,6 pct. Finanstilsynet vurderer under forudsætning af, at de nødvendige nedskrivninger bliver foretaget, at dette isoleret er tilstrækkeligt.

 

Finanstilsynet har gjort bestyrelsen opmærksom på, at der ved fastlæggelsen af sparekassens solvensbehov skal tages hensyn til indvirkningen af store engagementer. Solvensreservationen til sparekassens største engagement med svaghedstegn kan således ikke udgøre mere end 25 procent af det samlede solvensbehov.

 

Senest opdateret 03-01-2011