Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008/09 for Tower Group A/S

19-01-2011

Regnskabsregler: IFRS 7, IAS 24, IAS 37, IAS 39, årsregnskabslovens §§ 99 og 128.

Dokumenttype: Årsrapporten for 2008/09 samt delårsrapporten pr. 31. december 2008.

Regnskabsår: 2008/09

Afgørelsesdato: 6. december 2010


Det er Fondsrådets vurdering, at årsrapporten for 2008/09 indeholder følgende fejl:

  1. Manglende oplysninger om transaktioner med nærtstående parter.
  2. Manglende omtale af forhold af relevans for modervirksomheden i den sammendragne ledelsesberetning.
  3. Manglende oplysning om den anvendte metode for beregning af dagsværdien af finansielle forpligtelser.
  4. Manglende oplysning i noten om eventualaktiver og –forpligtelser om eventuelle fremtidige økonomiske fordele fra anlagte erstatningssager.


    Det er samtidig Fondsrådets vurdering, at delårsrapporten pr. 31. december 2008 indeholder følgende fejl:

  5. Omklassifikation af gældsforpligtelser relateret til udlejningsejendomme i strid med IAS 39, afsnit 50.

Fondsrådet har påbudt Tower Group A/S at udarbejde og offentliggøre supplerende/korrigerende information vedr. punkt 1-2, og lade den supplerende information revidere. Fondsrådet har påbudt Tower Group A/S at korrigere punkt 3-4 fremadrettet, ligesom Fondsrådet har påtalt forholdet i punkt 5.


Læs hele afgørelsen her (pdf).


 

Senest opdateret 19-01-2011