Lov om finansiel virksomhed §§ 30, stk. 3 og 31, stk. 3 – Administrationsselskabers grænseoverskridende tjenesteydelser, filialer og repræsentationskontorer m.v.

18-01-2011

Finanstilsynets fortolkning af 2. december 2010.

Et udenlandsk administrationsselskab har spurgt, om selskabet kan udføre visse markedsføringsaktiviteter fra et repræsentationskontor her i landet. Endvidere har administrationsselskabet spurgt, hvad kravet til løbene rapportering er for udenlandske administrationsselskabers filialer i Danmark.

 

Konklusion

Finanstilsynet meddelte den 2. december 2010 det udenlandske administrationsselskab, at de aktiviteter, som selskabet ønsker at udføre, enten kan udføres som grænseoverskridende aktiviteter eller fra en filial, mens de ikke kan udføres af en repræsentant eller af repræsentationskontor.


Endvidere meddelte Finanstilsynet, at der på nuværende tidspunkt ikke er krav om løbende rapportering for udenlandske administrationsselskabers filialer i Danmark.

 

Sagsfremstilling

Det udenlandske administrationsselskab udfører salgs- og markedsføringsaktiviteter i Danmark fra sit kontor i Luxembourg. Selskabet har i e-mail af 30. september 2010 spurgt, om selskabet ”on the top of the marketing activities” kan forhandle og underskrive aftaler med pengeinstitutter, formidlere, forsikringsselskaber og andre professionelle i den finansielle sektor om markedsføring og distribution af et investeringsinstituts andele. Aftalerne omfatter vilkår og betingelser for marketing, reklame og salgsopsøgende aktiviteter samt distributionsaktiviteter, som aftaleparterne skal udføre.

 

Regelgrundlag

Hvad må en UCITS i Danmark?

Ifølge lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. (LIS) § 11 skal en udenlandsk UCITS, der ønsker at markedsføre sine andele direkte eller indirekte her i landet indsende en række dokumenter til Finanstilsynet. Tilsvarende gælder for andre investeringsinstitutter, jf. LIS § 18.


Ifølge bilag II til UCITS-direktivet er markedsføring en af de opgaver, der indgår i kollektiv porteføljeforvaltning. I LIS betegnes det, som et investeringsforvaltningsselskab foretager, som administration.


Hvad må en filial af et EU administrationsselskab i Danmark?

Ifølge lov om finansiel virksomhed (FIL) § 30, stk. 3, kan en filial af et EU administrationsselskab:

  • Administrere investeringsinstitutter og andre kollektive investeringsforetagender, der er godkendt i hjemlandet, og
  • udøve de i bilag 4, afsnit A, nr. 4 (skønsmæssig porteføljepleje), 5 (investeringsrådgivning) og 9 (opbevaring og forvaltning af andele i investeringsinstitutter), nævnte aktiviteter, såfremt disse er omfattet af administrationsselskabets tilladelse i hjemlandet.

 

Hvad må et EU administrationsselskab udføre i Danmark som grænseoverskridende tjenesteydelser?

Ifølge FIL § 31, stk. 3, kan et EU administrationsselskab som grænseoverskridende tjenesteydelse:

  1. Administrere investeringsinstitutter og andre kollektive investeringsforetagender, der er godkendt i hjemlandet, og
  2. udøve de i bilag 4, afsnit A, nr. 4, 5 og 9, nævnte aktiviteter, såfremt disse er omfattet af administrationsselskabets tilladelse i hjemlandet.

 

Hvad kan et EU administrationsselskab udføre fra et repræsentationskontor?

Det fremgår af den kommenterede lov om finansiel virksomhed side 176, der referer en EU-fortolkningsmeddelelse vedrørende 2. bankharmoniseringsdirektiv, at en mellemmand er omfattet af filialbegrebet, hvis mellemmanden:

  1. Har en permanent fuldmagt
  2. Er underkastet det af ham repræsenterede kreditinstituts ledelse og kontrol m.v.
  3. Kan forpligte kreditinstituttet. Kreditinstituttet kan blive forpligtet af mellemmanden, selvom kreditinstituttet selv underskriver aftalen. (Hvis kreditinstituttet kan forkaste mellemmandens forslag, er kravet om forpligtelse ikke opfyldt.)

 

Endvidere fremgår det, at udenlandske kreditinstitutters og forsikringsselskabers m.v. repræsentationskontorer ikke vil være omfattet af filialbegrebet, i det omfang repræsentationskontoret ikke driver tilladelseskrævende virksomhed og alene skaber kontakter og henviser til virksomheden i hjemlandet.

 

Vurdering

Grænseoverskridende tjenesteydelser og etablering af en filial

Tjenesteydelsen ”administration”, som et EU administrationsselskab kan udføre for sine egne fonde her i landet som grænseoverskridende tjenesteydelse eller fra en filial, omfatter ”markedsføring”.


Direkte og indirekte markedsføring af en UCITS eller et andet investeringsinstitut er den aktivitet, der kræver, at en UCITS notificerer sig, jf. LIS § 11, stk. 1, henholdsvis § 18 for investeringsinstitutter der ikke af UCITS.


Et EU administrationsselskab vil derfor kunne indgå aftaler med pengeinstitutter m.v. enten fra en filial i Danmark eller ved, at repræsentanter for EU administrationsselskabets hovedkontor besøger potentielle danske formidlere lejlighedsvist med henblik på at forhandle eller afslutte aftaler.


Aktiviteter vedrørende UCITS og andre investeringsinstitutter fra et repræsentationskontor

Et EU administrationsselskab vil ikke kunne have ansatte, der indgår aftaler med formidlere fra et repræsentationskontor, eller en mellemmand, da ansatte i et repræsentationskontor og mellemmænd ikke vil kunne indgå aftaler. Det er en praksis, der gælder for kreditinstitutter, jf. det ovenfor anførte, der er finansielle virksomheder ligesom administrationsselskaber.


Spørgsmålet er, om et EU administrationsselskab vil kunne have et repræsentationskontor, en ansat eller en ”mellemmand” i Danmark, der skaber kontakt og henviser til administrationsselskabet eller investeringsinstituttet.


Da markedsføring – og ikke kun formidling af andele - er den tjenesteydelse, der efter LIS §§ 11 og 18 kræver notifikation, vil hverken et repræsentationskontor, en ansat eller en ”mellemmand”, som der står i den kommenterede FIL, med kontor i Danmark, kunne udføre denne aktivitet.


Løbende rapportering

Der er på nuværende tidspunkt ingen krav til filialer mht. løbende rapportering til Finanstilsynet.


 

Senest opdateret 18-01-2011