Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Luxembourg

10-02-2011

 

Indledning


Finanstilsynet var 3 dage i november/december 2010 på inspektion i Danske Bank A/S vedrørende datterbanken i Luxembourg, Danske Bank International S.A. Datterbanken er under luxembourgsk tilsyn, og inspektionen var et led i Finanstilsynets tilsyn med Danske Bank koncernen. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik kreditområdet i datterbanken.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering


Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen 128 udlånsengagementer. 75 engagementer var større end 1 million euro og 53 engagementer mindre end 1 million euro. Engagementerne var fordelt på flere forskellige stikprøver.

Finanstilsynet vurderede, at risikoen på hovedparten af bankens udlånsportefølje var moderat, idet den i det væsentlige var afsikret ved pant. I en del engagementer indgik sikkerhed ved pant i ejendomme i Spanien og Frankrig m.v. Det var hovedsageligt 1. prioritets pant, og Finanstilsynet vurderede, at banken generelt opgjorde pantet tilstrækkeligt forsigtigt. Den usikkerhed, som er forbundet med værdiansættelse af ejendomme i udlandet, havde banken i det væsentlige taget højde for ved generelle fradrag i værdien.

Inspektionen gav ikke anledning til at foretage yderligere nedskrivninger på udlån.

Inspektionen gav anledning til drøftelser med banken om systemer og procedurer. På baggrund af Finanstilsynets vurdering af, at bankens kreditstyring var god, og risikoen ved udlånsporteføljen generelt var moderat, gav disse drøftelser kun anledning til påbud af mere administrativ karakter.

Danske Bank koncernen havde opgjort det individuelle solvensbehov pr. 30. september 2010 til 10,4 procent. Den faktiske solvens var pr. 30. september 2010 17,4 procent. Inspektionen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 10-02-2011