Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Finland

10-02-2011

 

Indledning


Finanstilsynet var i oktober 2010 på inspektion i Danske Bank A/S vedrørende bankens finske filial og finske datterbank Sampo Bank. Datterbanken er under finsk tilsyn, og inspektionen, som blev gennemført i samarbejde med det finske tilsyn, var et led i Finanstilsynets tilsyn med Danske Bank koncernen. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet kreditområdet i filialen og datterbanken.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering


Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen 335 udlånsengagementer større end 100.000 euro. Engagementerne var fordelt på flere forskellige stikprøver.

Finanstilsynet vurderede, at risikoen på hovedparten af bankens udlånsportefølje er moderat. Mange af de mindre udlån er i væsentligt omfang baseret på 1. prioritets pant i fast ejendom.

Den finske bank har dog også en andel struktureret finansiering, det vil sige kapitalfonde og lignende investorers lånefinansierede køb af et holdingselskab, som ejer et datterselskab med en erhvervsvirksomhed. Finanstilsynet vurderer, at dette er forbundet med højere risiko. En del af disse lån er blevet lidt mindre risikofyldte i 2010 som følge af forbedrede resultater i datterselskaberne og et lavt renteniveau.

Inspektionen gav anledning til påbud om mere faste principper for nedskrivning af værdiforringede udlån, men uden at Finanstilsynet generelt anfægtede bankens værdiansættelse af udlån. Inspektionen gav således kun anledning til, at der blev foretaget mindre ændringer i nedskrivninger på udlån.

Bankens egen klassifikation af engagementer forekom i nogle tilfælde mangelfuld sammenholdt med Finanstilsynets vurdering af den aktuelle risiko. Banken fik påbud om at forholde sig til dette i forbindelse med vurderingen af behovet for gruppevise nedskrivninger.

Banken fik også påbud om at øge sit fokus på datakvalitet og fejl og mangler vedrørende systemer og procedurer.

Danske Bank koncernen havde opgjort det individuelle solvensbehov pr. 30. september 2010 til 10,4 procent. Den faktiske solvens var pr. 30. september 2010 17,4 procent. Inspektionen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 10-02-2011