Lov om betalingstjenester § 18 – Fit & proper vurdering af udbyder af betalingstjenester

17-02-2011

Finanstilsynets afgørelse af 6. december 2010. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

1. Afgørelse


Finanstilsynet finder, at [Udeladt] på baggrund af sit tidligere virke ikke har den fornødne erfaring, jf. lov om betalingstjenester § 37, stk. 1, nr. 3, jf. 18, stk. 1, som er påkrævet for at drive virksomhed med udbud af betalingstjenester. [Udeladt] kan derfor ikke godkendes som personligt ansvarlig for [Udeladt].

2. Sagsfremstilling


Finanstilsynet modtog den 21. april 2010 en ansøgning fra Revisionsfirmaet [Udeladt]på vegne af [Udeladt] om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester.

Ansøgningen indeholdt ikke tilstrækkelig information om virksomheden og om [Udeladt] erfaring, hvorfor Finanstilsynet rykkede for yderligere oplysninger, hhv. den 26. april 2010 og 26. maj 2010.

Herefter modtog Finanstilsynet ansøgning af 2. juni 2010 fra [Udeladt] på vegne af [Udeladt]. Den nye ansøgning indeholdt imidlertid heller ikke tilstrækkelige oplysninger til at tilsynet kunne behandle ansøgningen. Finanstilsynet har efterfølgende haft en omfattende telefonisk korrespondance med [Udeladt], om fremsendelse af dokumentation for [Udeladt] erfaring med pengeoverførselsvirksomhed.

Den med ansøgningen fremsendte forretningsplan angiver, at det primære mål for virksomheden er at tilbyde pengeoverførsler til primært Somalia. Kundemålgruppen er såvel borgere som små og mellemstore erhvervsvirksomheder med hjemsted i Storkøbenhavn. Det er hensigten på sigt at udbrede forretningsområdet til overførsler fra borgere og virksomheder i hele Danmark til hele det afrikanske kontinent.

[Udeladt] har oplyst, at han har praktisk erfaring med pengeoverførsler til Somalia, og at han derfor har indsigt i arbejdsgangene i forbindelse hermed, herunder kontakten til banker i indland og udland. Han oplyser endvidere, at han har indsigt i de administrative procedurer i forbindelse med pengeoverførselsvirksomhed.

I forbindelse med behandling af ansøgningen har [Udeladt] fremsendt oplysningsskema A vedrørende egnetheds- og hæderlighedsvurdering af direktører i finansielle virksomheder samt cv.

Det fremgår af det fremsendte skema og tilhørende dokumentation, at [Udeladt] har følgende erfaring:

Opstart af [Udeladt] (2010 - )
Formål: at drive pengeoverførselsvirksomhed

Det fremgår ikke af det indsendte materiale om [Udeladt] allerede har påbegyndt udøvelse af pengeoverførselsvirksomhed eller om dette afventer tilladelsen fra Finanstilsynet. Det bemærkes i den forbindelse, at en overtrædelse af lov om betalingstjenester i form af drift af pengeoverførselsvirksomhed uden tilladelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, jf. lov om betalingstjenester § 107.

Selvstændig vognmandsvirksomhed, Frederiksberg (2006-2010)
Udførsel af transportopgaver for små og mellemstore virksomheder samt private, udstedelse af faktura, modtagelse af betalinger mv.

[Udeladt], København N (2005)
Ulønnet praktik, hvor […..] blev ”oplært i butikken, herunder i butikkens pengeoverførselsvirksomhed, idet butikken var forhandler via Western Union”.

[Udeladt], (1995-2002)
Lagermedarbejder og servicemedarbejder.

[Udeladt] (1990-1992)
Ifølge den indsendte anbefaling fra [Udeladt] var [Udeladt] ansat som ”teller exchange og transfer officer”. [Udeladt] deltog herudover i udarbejdelse af en marketingsplan og forretningsgange for at modvirke hvidvask for selskabet.

3. Retligt grundlag


Det følger af lov om betalingstjenester § 18, stk. 1, at et medlem af bestyrelsen og direktionen i et betalingsinstitut skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen. Dette gælder tillige for de personligt ansvarlige for enkeltmandsvirksomheder, jf. § 37, stk. 1, nr. 3, jf. § 18, stk. 1. Bestemmelsen svarer til § 64, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed og er udtryk for et generelt krav til ledelsen i finansielle virksomheder.

Selvom der ikke kan opstilles generelle kriterier for hvilke teoretiske eller praktiske krav et medlem af ledelsen i et betalingsinstitut skal opfylde, så afhænger kravene af om der er tale om bestyrelses- eller direktionsarbejde, og der vil i praksis stilles større krav til direktørers erfaring end til bestyrelsesmedlemmers erfaring, da det er direktøren, der er ansvarlig for den daglige drift og der vil altid være krav om indsigt i finansielle virksomheders forhold.

Det afgørende for, om en person kan anses for at opfylde kravene til egnethed er således om den pågældendes uddannelse og praktiske erfaring har bibragt den pågældende en tilstrækkelig viden om udbud af betalingstjenester til, at denne kan være ansvarlig for den daglige drift af en virksomhed med dette forretningsområde.

4. Vurdering


Det er Finanstilsynets opfattelse, at der er to af de stillinger som [Udeladt] har bestridt, der kan have bibragt ham viden om drift af et betalingsinstitut og forretningsgange i forbindelse med overførsel af penge til andre lande.

4.1. [Udeladt]


Det fremgår af den medsendte anbefaling af [Udeladt] i Kenya (bilag 1), at [Udeladt] har været ansat som ”teller exchange and transfer officer”. Finanstilsynet har lagt til grund, at indholdet af denne titel svarer til at varetage den daglige kundebetjening i det givne bureau, herunder udføre ordrer fra kunder om veksling og overførsel af pengebeløb mellem to parter.

Det fremgår endvidere af den fremsendte anbefaling, at [Udeladt] har deltaget i udarbejdelse af en marketingsplan og forretningsgange til modvirkning af hvidvask i [Udeladt].

Det er Finanstilsynets opfattelse, at erfaring med kundebetjening, uanset at dette er sket i en virksomhed, der udfører pengeoverførsler, ikke giver medarbejderen indsigt i de forhold af driften, der er nødvendige for at kunne være ansvarlig for at drive virksomhed med udbud af betalingstjenester.

Finanstilsynet skal i den forbindelse yderligere bemærke, at [Udeladt]s ansættelse i [Udeladt] i 1990-1992, uanset om denne måtte have givet ham indsigt i visse områder af driften i et betalingsinstitut, ligger så langt tilbage, at der i mellemtiden er sket så store ændringer på betalingstjeneste området, at hans viden må anses for at være forældet.

4.2 [Udeladt]


[Udeladt] har oplyst, at han har været tilknyttet [Udeladt] i ulønnet praktik i perioden 1. januar til 31. december 2005, og at han i forbindelse hermed er blevet oplært i butikken, herunder i butikkens pengeoverførselsvirksomhed.

Den fremsendte aftale om ulønnet praktik (bilag 2) anfører alene, at [Udeladt] ansættes i ulønnet praktik. Aftalen indeholder ingen beskrivelse af [Udeladt] arbejdsopgaver og anfører alene, at arbejdstiden fremgår af den aftalte arbejdsplan, men uden at angive timeantal.

Finanstilsynet har lagt til grund, at der ikke kan være tale om en fuldtidsansættelse, da [Udeladt] i givet fald ikke vil have haft anden indtægt i et helt år.

Det er tillige Finanstilsynets opfattelse, at den fremlagte aftale om ulønnet praktik uden beskrivelse af arbejdsopgaver og tidsmæssigt omfang af ansættelsen, ikke kan tjene som dokumentation for, at [Udeladt] har udført arbejde, der har bibragt ham viden og erfaring, der kan gøre, at han kan anses som egnet som ansvarlig leder af et betalingsinstitut.

4.3 Øvrig erfaring


Finanstilsynet finder heller ikke, at [Udeladt] øvrige erfaring hos [Udeladt] og erfaring med drift af selvstændig vognmandsvirksomhed har givet [Udeladt] en erfaring og viden, der medfører, at han kan anses som værende egnet til at varetage stillingen som personlig ansvarlig for [Udeladt].

5. Konklusion


Finanstilsynet finder, at [Udeladt] på baggrund af sit tidligere virke ikke har den fornødne erfaring, jf. lov om betalingstjenester § 37, stk. 1, nr. 3, jf. 18, stk. 1, som er påkrævet for at drive virksomhed med betalingstjenester. [Udeladt] kan derfor ikke godkendes som personligt ansvarlig for [Udeladt]

6. Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.

Senest opdateret 17-02-2011