Redegørelse om påtale til Brørup Sparekasse A/S - regnskabskontrol af årsrapporten for 2009

20-12-2011

 

1. Indledning

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Brørup Sparekasses årsrapport for 2009. Dette er sket som led i den løbende kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning

Finanstilsynet konstaterede ved kontrollen flere fejl i Brørup Sparekasse A/S’ årsrapport. Det vil sige fravigelser fra regnskabsreglerne, som Finanstilsynet umiddelbart vurderede kunne have betydning for regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger truffet på baggrund af årsrapporten.

Brørup Sparekasse A/S aflagde årsrapport for 2010, hvor sparekassen i regnskabets sammenligningstal for 2009 foretog rettelse af de fravigelser fra regnskabsreglerne, som Finanstilsynet umiddelbart vurderede som fejl. Sparekassen udarbejdede som konsekvens heraf endvidere supplerende/korrigerende information til halvårsrapporten 2010.

På denne baggrund har sparekassen modtaget en påtale for fejlene. Fejlene vedrørte:

  • Måling af visse aktier og erhvervsobligationer til dagsværdi
  • Måling af dagsværdi af en domicilejendom
  • Manglende beskrivelse af finansielle risici og politikker og mål for styringen heraf.

Fejlene er uddybet nedenfor.

Måling af visse aktier og erhvervsobligationer til dagsværdi
Et pengeinstitut, der aflægger årsrapport efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter, skal løbende indregne sine finansielle aktiver til dagsværdi. 

Brørup Sparekasse A/S havde i forbindelse med Finanstilsynets vurdering af Sparekassens solvensbehov medio 2010 fået foretaget en uvildig vurdering af en del af Sparekassens beholdning af aktier og obligationer. Finanstilsynet anmodede Sparekassen om at foretage en vurdering af, hvor stor en del af forskellen, der vurderedes at være indtrådt allerede ultimo 2009. Sparekassen vurderede, at der pr. 31. december 2009 var indtrådt et fald i dagsværdi på 13,55 mio. kr.

Som følge af at faldet i dagsværdien, som ikke var indregnet i årsrapporten for 2009, udgjorde 18,3 % af resultatet før skat i såvel moder- som koncernregnskab, var det Finanstilsynets vurdering, at denne fravigelse fra regnskabsreglerne var en fejl.

Måling af dagsværdi af en domicilejendom
Et pengeinstitut, der aflægger årsrapport efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter, skal indregne sine domicilejendomme til omvurderet værdi, som er dagsværdien med fradrag af efterfølgende akkumulerede af- og nedskrivninger.

Finanstilsynet vurderede markedsværdien af en domicilejendom til at være 18,2 mio. kr. Sparekassen klagede over denne vurdering til Erhvervsankenævnet. Klagen fik ikke opsættende virkning. Erhvervsankenævnet gav Finanstilsynet medhold. Sparekassen beregnede den manglende nedskrivning af domicilejendommen til 19,6 mio. kr.

Da den manglende nedskrivning udgjorde 26,5 % af resultat før skat i såvel moder- som koncernregnskab for 2009, var det Finanstilsynets vurdering, at denne fravigelse fra regnskabsreglerne var en fejl.

Manglende beskrivelse af finansielle risici og politikker og mål for styringen heraf
Et pengeinstitut, der aflægger årsrapport efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter, skal i en note beskrive sine finansielle risici og sine politikker og mål for styringen af finansielle risici.

Sparekassen havde i årsrapporten ikke indarbejdet en note herom eller henvist til, hvor der var en beskrivelse af Sparekassens finansielle risici og politikker og mål for styringen af sparekassens finansielle risici.

Som følge heraf fik en regnskabsbruger ikke mulighed for at få sparekassens vurdering af, hvad sparekassen anser for sine finansielle risici, og heller ikke mulighed for at vurdere sparekassens politikker og mål for styring af disse risici.

 

 

Senest opdateret 20-12-2011