Redegørelse om inspektion i ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S

23-12-2011

1. Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2011 på inspektion i ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på bestyrelsens og direktionens arbejde samt kravene til værdipapirhandlere, herunder compliance.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Atrium Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S’ forretningsmodel baserer sig på at yde skønsmæssig porteføljepleje til bl.a. formuende privatpersoner og fonde.

Selskabet er et nystartet selskab, som opererer på et forholdsvist konkurrencepræget marked.

Det er Finanstilsynets vurdering at selskabets beskedne indtjening udgør en væsentlig risiko. Finanstilsynet har oplyst til selskabet, at selskabet har behov for at forbedre indtjeningen.

Finanstilsynet har i den forbindelse noteret sig, at selskabet i høj grad er opmærksom på, at indtjeningen skal forbedres, og at der i selskabet gøres en stor indsats for, at dette kan ske.

Derudover har Finanstilsynet oplyst til selskabet, at selskabet ikke har taget stilling til samtlige risici i vurderingen af det individuelle solvensbehov. På det foreliggende grundlag fandt Finanstilsynet det dog ikke nødvendigt at øge solvensbehovet.

Finanstilsynet gav selskabet et påbud om, at bestyrelsen og direktionen ved opgørelsen af selskabets individuelle solvensbehov skal tage stilling til alle de potentielle risici, som selskabet er udsat for.

 

Senest opdateret 23-12-2011