Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (små og mellemstore erhvervskunder samt IRB-modeller)

22-08-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i Jyske Bank A/S i juni 2011. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder. Inspektionen omfattede kreditområdet vedrørende små og mellemstore erhvervskunder (SME-segmentet). Landbrugskunder var ikke omfattet af undersøgelsen.

I tilknytning til inspektionen på kreditområdet gennemførte Finanstilsynet en inspektion med fokus på bankens løbende opfølgning på, om bankens interne ratingbaserede modeller (IRB-modeller) til solvensformål fungerer tilfredsstillende.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen af kreditområdet 148 udlånsengagementer fordelt på 2 stikprøver i størrelsesintervallet 7,5 – 50 mio. kr.

Finanstilsynet vurderede, at kvaliteten af bankens skriftlige beslutningsgrundlag generelt var tilfredsstillende.

Gennemgangen af engagementer gav ikke anledning til at ændre i bankens nedskrivninger.

På inspektionen af IRB-området gennemgik Finanstilsynet et udvalg af bankens interne rapporter om IRB-modellerne. Rapporterne omhandlede estimering og validering af centrale beregningsparametre. Endvidere omhandlede rapporterne orientering på området til bankens bestyrelse og direktion inklusiv rapporter fra bankens interne revision.

Det var Finanstilsynets generelle indtryk, at bankens IRB-modeller virker tilfredsstillende. Finanstilsynet har noteret sig, at banken arbejder med at forbedre ratingmodellerne, så de i højere grad afspejler en passende følsomhed overfor udviklingen i de generelle økonomiske konjunkturer.

Inspektionerne har ikke omfattet en gennemgang af bankens samlede solvensbehov. Banken har på koncernniveau opgjort solvensbehovet pr. 30. juni 2011 til 9,8 procent. Den faktiske solvensprocent pr. 30. juni 2011 var 16,0 procent. Finanstilsynet har på baggrund af inspektionerne ingen bemærkninger til opgørelsen af solvensbehovet.

 

 

Senest opdateret 22-08-2011