Bekendtgørelse om god skik § 3 - Beslutning om overgang til markedsrente - Industriens Pension

29-08-2011

Finanstilsynets afgørelse af 23. august 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Industriens Pensions beslutning om overgang til markedsrente

1. Afgørelse
Der er efter Finanstilsynets opfattelse ikke grundlag for at kritisere det formelle grundlag for Industriens Pensions beslutning om overgang fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt.

Finanstilsynet finder, at der ikke er grundlag for at fastslå, at Industriens Pension vil handle i strid med § 3 i god skik bekendtgørelsen ved at lade gennemsnitsrenteproduktet overgå til et markedsrenteprodukt i det påtænkte omfang i stedet for at gennemføre ændringen ved omvalg.

Finanstilsynet har dog ikke hermed taget stilling til de civilretlige konsekvenser i forholdet mellem selskabet og de enkelte medlemmer i forbindelse med ændringen til markedsrenteproduktet.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at informationsmaterialet fra Industriens Pension giver en fyldestgørende og afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved overgangen til den nye ordning. Tilsynet finder derfor ikke anledning til at kritisere dette materiale.

2. Sagsfremstilling og baggrund
Industriens Pension har planer om pr. 1. december 2011 at overgå fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt. Ændringen skal gælde for alle medlemmer af pensionsselskabet, dog ikke medlemmer, der er gået på pension, som inden 1. juni 2012 skal på pension eller pensioner til efterladte til medlemmer, som dør inden 1. juni 2012.

Baggrunden for denne overgang er, at der nedlægges en lang række industriarbejdspladser, hvilket betyder, at et stort antal af Industriens Pensions medlemmer ikke længere indbetaler til pensionsordningen. Ved ansættelsesskift får medlemmerne behov for at skifte pensionsordning, så de kan samle deres ordninger hos en pensionsleverandør.

Med et gennemsnitsrenteprodukt har man kunnet få del i det kollektive bonuspotentiale fra starten, selvom man ikke har bidraget til dette, førend man kom ind i ordningen. Omvendt har man ikke kunnet medtage ”sin andel” af det kollektive bonuspotentiale, når man har forladt ordningen. Det har ikke været et problem tidligere, fordi man oftest kom over i en anden pensionsordning med gennemsnitsrente og fik del i denne pensionsordnings kollektive bonuspotentiale. Men mange pensionsordninger er skiftet fra gennemsnitsrente til markedsrente, hvor der ikke findes fælles reserver i form af kollektivt bonuspotentiale.
 
Industriens Pension har opbygget et meget stort kollektivt bonuspotentiale (pr. 31. marts udgjorde det 12,5 mia. kr. – svarende til 24 %). De mange mennesker, der på grund af brancheskift udtræder af pensionsordningen og overgår til anden beskæftigelse med en pensionsordning på markedsrente, får således ikke del i de store fælles reserver. Industriens Pension vil derfor udbetale det enkelte medlems andel af det allerede opsparede kollektive bonuspotentiale som led i overgangen til markedsrente.

[…]

Ordningen vil samtidig have som målsætning at fastholde købekraften af pensionsudbetalingerne.

Ændringen af ordningen til markedsrentevilkår betyder, at

  • Det kollektive bonuspotentiale udloddes til medlemmerne for den del, som overgår til markedsrenteproduktet.
  • Overførsler til Industriens Pension foretaget efter bestyrelsens beslutning om ændring til et markedsrenteprodukt får ikke andel i udlodningen af det kollektive bonuspotentiale, da der ellers vil være mulighed for at spekulere i at overføre penge til pensionsordningen.
  • Overførsler ud af Industriens Pension samt genkøb, som foretages før udlodningen af det kollektive bonuspotentiale er gennemført, får ikke andel i det kollektive bonuspotentiale.

Fremover vil man indføre nogle investeringsrisikoprofiler, som er afstemt efter medlemmernes alder. Dette vil som udgangspunkt ske ved at dele Industriens Pensions aktivt administrerede aktiver, (dvs. alle aktiver undtagen den strategiske renteafdækning) op i 2 underporteføljer bestående af en forsigtig underportefølje, der er baseret på en forsigtig investeringsstrategi og en risikable underportefølje, som vil indeholde de risikable aktivklasser.

Det er selskabets opfattelse, at der med den forsigtige og risikable underportefølje vil blive dannet et markedsrenteprodukt, der har samme investeringsmæssige kvalitet som det nuværende gennemsnitsrenteprodukt. Risikoen kan herved løbende tilpasses medlemmets forhold ved at fordele de to underporteføljer i forhold medlemmets alder. Der vil endvidere ske en løbende justering af investeringsstrategien for de to underporteføljer.

Selskabet vil indføre en udbetalingsprofil med en udjævningsmekanisme for fremtidige pensionister, som sikrer en udjævning af afkast og levetidsrisiko, så pensionisterne så vidt muligt undgår fremtidige fald i pensionerne, og som bevarer pensionens købekraft.

Udjævningsmekanismen opnås ved at tilbageholde en buffer, når ydelsen fastsættes. Der etableres en buffer både på ratepension og livrente. Det er målet, at bufferen nærmer sig 0 ved sidste rate i en ratepension, samt ved den forventede levetid ved en alderspension.

Industriens Pension har overtaget PNN PENSION og PHI Pension. For at sikre samme vilkår for den opsparing, der hidrører fra disse selskaber, overgår disse til markedsrenteproduktet på lige fod med den øvrige opsparing i Industriens Pension.

Industriens Pension har indhentet et responsum fra professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen og professor, dr. jur. Jens Kristiansen jf. bilag 1. Ifølge responsummet kan overenskomstparterne beslutte at ændre produktet til markedsrente, hvis medlemmerne bliver varslet om ændringen mindst 3 måneder, inden overgangen sker. Det er ikke nødvendigt at få en accept fra alle medlemmer. Ændringen kan omfatte såvel fremtidige som allerede indbetalte bidrag. Det gælder også for opsparing fra PNN PENSION og PHI pension.

Det er professorernes vurdering, at medlemmer, der er eller står for at gå på alderspension, ikke bør flyttes til markedsrenteproduktet alene med henvisning til overenskomstparternes beslutning. Derfor har selskabet valgt, at de persongrupper, der er nævnt ovenfor, ikke overgår til markedsrenteproduktet.
 
Efter anbefaling fra de juridiske professorer vil beslutningen om at overgå fra gennemsnitsrente til markedsrente for nuværende opsparing og fremtidige bidrag blive protokolleret af overenskomstparterne.

Industriens Pension har udarbejdet informationsmateriale til medlemmerne, hvor selskabet forklarer om baggrunden for overgangen fra gennemsnitsrente til markedsrente. Dette materiale består af et brev samt en mere teknisk gennemgang af

  • Baggrunden for ændringen af pensionsordningen
  • Udlodning af det kollektive bonuspotentiale
  • Investeringsprofiler i nyt livscyklusprodukt
  • Udjævningsmekanismer for fremtidige pensionister
  • Beregninger af hvad ændringen kan betyde for medlemmerne
  • Aftaleretlige forhold ved ændring til en ordning på markedsrentevilkår

Materialet er vedlagt som bilag 2 og 3.

Finanstilsynet har endvidere udarbejdet en vurdering af de økonomiske konsekvenser af overgangen fra gennemsnitsrente til markedsrente, som Industriens Pension har foretaget. Vurderingen vedlægges som bilag 4.

3. Høring
Finanstilsynet har den 16. august 2011 sendt udkast til afgørelse i høring hos Bech-Bruun, der repræsenterer Industriens Pension.

Bech-Bruun har ikke haft bemærkninger til afgørelsen jr. Høringssvar af 17. august 2011, der er vedlagt som bilag 6.

4. Retligt grundlag
Det følger af § 3 i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., herefter god skik bekendtgørelsen, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt.

§ 3 er udtryk for en dynamisk retlig norm for finansielle virksomheders adfærd. Adfærd skal i den sammenhæng forstås bredt, således at det dækker spørgsmål om markedsføring, kommunikation med kunder generelt, men også kontraktforholdet er omfattet af normen. Finanstilsynet lægger i tilsynet med overholdelsen af reglerne vægt på at sikre, at finansielle virksomheder behandler deres kunder redeligt og loyalt, og at der tages særlige skridt for at sikre, at aftaler og ændringer i aftaler ikke blot generelt er i kundernes/medlemmernes interesse men også tager hånd om de kunder og medlemmer, hvor særlige forhold gør sig gældende.

5.    Vurdering 
5.1. Har Industriens Pension formelt kompetence til at træffe beslutning om overgang fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt?
Pensionerne i Industriens Pension er kollektive arbejdsmarkedspensioner, som er etableret som led i et ansættelsesforhold omfattet af en kollektiv overenskomst. Pensionsordningen er obligatorisk for arbejdstagerne, og de har som medlem kun ret til den pensionsordning og de valgmuligheder, der fremgår af den kollektive overenskomst. Der foreligger således ikke en individuel aftale mellem pensionsselskabet og det enkelte medlem. I stedet hviler pensionsordningen på et aftalegrundlag, der består af forsikringsbetingelserne, en medlemspjece og de pensionsoversigter, der løbende udsendes.

De pensionstilsagn, der er givet til medlemmerne i Industriens Pension, er udtryk for tredjemandsløfter afgivet af Industriens Pension til arbejdsmarkedets parter med virkning overfor medlemmerne. Tredjemandsløfter kan som udgangspunkt ændres til ugunst ved en aftale mellem løftegiver og løftemodtager, uden at tredjemanden skal give samtykke hertil. Dette gælder dog ikke, hvis tredjemandsløftet er gjort uigenkaldeligt over for tredjemand.

Industriens Pension har i det til tilsynet fremsendte materiale redegjort for pensionsselskabets formelle kompetence til at foretage den planlagte ændring, jf. bilag 1.

Det fremgår heraf, at vedtægtsændringer ikke kan gennemføres uden tilslutning fra overenskomstparterne. Spørgsmål om ændring af forsikringsbetingelserne hører imidlertid under bestyrelsens kompetence.

Ifølge oplysninger fra Industriens Pension forelægges alle væsentlige ændringer i forsikringsbetingelserne dog i praksis for Centralledelsen i CO-i, som er denne organisations øverste ledelse.

Det fremgår endvidere af redegørelsen, at ændringen protokolleres af overenskomstparterne.

Ifølge redegørelsen indeholder det materiale, som tilsendes et medlem ved optagelsen i pensionsselskabet, ikke uigenkaldelige løfter om pensionsordningen, ligesom der ifølge selskabet heller ikke i den efterfølgende kommunikation med medlemmer er givet disse en berettiget forventning om, at der ikke kan foretages ændringer i pensionsordningen.

På den baggrund er der efter Finanstilsynets opfattelse ikke grundlag for at antage, at det formelle grundlag for Industriens Pensions beslutning om overgang fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt ikke er til stede.

5.2. Har ændringen en sådan karakter, at ændringen kun bør ske ved omvalg?
Det er Finanstilsynets opfattelse, at det ikke vil være i strid med § 3 i god skik bekendtgørelsen ved aftale med arbejdsmarkedets parter at overgå fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt med virkning for fremtidige indbetalinger. Medlemmerne af en pensionsordning har generelt ingen berettigede forventninger om, at en pensionsordning kan fortsætte på uændrede vilkår for fremtidige indbetalinger frem til medlemmets pensionering.

Der foreligger i denne sag ikke oplysninger, der kan give anledning til at fravige dette udgangspunkt.

Industriens Pension ønsker imidlertid, at også allerede foretagne indbetalinger skal overgå til et markedsrenteprodukt.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at der på baggrund af redegørelsen jf. bilag 1, ikke er grundlag for at statuere, at Industriens Pension og Overenskomstparterne har givet pensionsstagerne et løfte om, at pensionsordningen ikke vil blive ændret for allerede foretagne indbetalinger, og at disse frem til pensionstidspunktet vil blive forrentet med en bestemt grundlagsrente.

Det er efter Finanstilsynets praksis afgørende for vurderingen af, om arbejdsmarkedets parter kan foretage ændringer i pensionsordninger for allerede foretagne indbetalinger, at beslutningen herom vurderes at være saglig, hvorved forstås at ændringen er begrundet i hensynet til de forsikrede og ikke er til ugunst for disse. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, vil overgangen til markedsrente i overensstemmelse med reglerne om god skik kun kunne gennemføres ved et omvalg, hvor det enkelte medlem tager stilling til ændringen.

Efter Finanstilsynets praksis, som udtrykt med afgørelsen om Sampension, kan en ændring anses for at være saglig, når grupper af medlemmerne ikke generelt vil blive stillet ringere ved ændringen.

Finanstilsynet har derfor undersøgt, hvilke konsekvenser den planlagte overgang fra gennemsnitsrente til markedsrente vil have for medlemmerne i Industriens Pension.

Det er Finanstilsynets vurdering jf. bilag 4, at der ikke er grundlag for at konkludere, at nogen aldersgrupper vil blive stillet ringere med det nuværende niveau for udlodning af kollektivt bonuspotentiale, end hvis de var blevet i gennemsnitsrenteproduktet. Det fremgår dog af Industriens Pensions materiale, at nogle medlemmer vil kunne opleve en lavere udbetaling i starten, hvilket dog vil blive efterfulgt af større pensionsudbetalinger.

Det har efter tilsynets opfattelse været nødvendigt at foretage en vurdering af ændringens konsekvenser for medlemmer med henholdsvis 1, 5, 10 og 15 år til pensionering, fordi det særligt er disse aldersgrupper, der har en risiko for at blive stillet ringere i den situation, hvor negative markedsforhold opleves lige efter overgangen til markedsrenteproduktet. Vurderingen er betinget af et bestemt niveau af udloddet kollektivt bonuspotentiale.

Beregningerne viser, at der også for disse udsatte grupper ikke er grundlag for at konkludere, at de vil blive stillet ringere. Beregningerne viser, at det for disse aldersgrupper vil være en fordel at gå over til markedsrenteprodukter, selv med en negativ markedsudvikling umiddelbart efter overgangen. De gennemførte beregninger viser, at den aldersgruppe, der vil blive ramt hårdest, er 52-årige medlemmer. Denne gruppe vil imidlertid opnå en positiv effekt ved at skifte til markedsrente svarende til 2,6 % på nutidsværdien af fremtidige ydelser.

Endvidere vil ændringen medføre, at medlemmerne ved overgang til markedsrenteproduktet får tillagt deres forholdsmæssige andel af det kollektive bonuspotentiale til deres opsparing. Hvis medlemmet ikke overgår til markedsrente i Industriens Pension, vil medlemmet ved et jobskifte være nødt til at ”efterlade” sin del af det kollektive bonuspotentiale i Industriens Pension og måske træde ind i et andet selskabs ordning som ikke har kollektivt bonuspotentiale, som medlemmet får ret til.

Finanstilsynet finder på den baggrund, at der ikke er grundlag for at fastslå, at Industriens Pension vil handle i strid med § 3 i god skik bekendtgørelsen ved at lade gennemsnitsrenteproduktet overgå til et markedsrenteprodukt i det påtænkte omfang i stedet for at gennemføre ændringen ved omvalg.

Finanstilsynet har dog ikke hermed taget stilling til de civilretlige konsekvenser i forholdet mellem selskabet og de enkelte medlemmer i forbindelse med ændringen til markedsrenteproduktet.

Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på modelberegninger foretaget af Industriens Pension. I disse beregninger indgår en række forudsætninger, som har betydning for de beregnede resultater. Forudsætningerne er forbundet med usikkerhed, og såfremt den faktiske markedsudvikling ikke bliver som forudsat, vil der være forskelle mellem de beregnede resultater og de resultater, der faktisk opleves. Finanstilsynet har ikke fundet anledning til at forkaste de anvendte forudsætninger. Det kan dog ikke udelukkes, at en ekstrem negativ markedsudvikling kan betyde, at nogle at grupper af medlemmer stilles ringere ved overgang til et markedsrenteprodukt. Bilag 5 indeholder de forudsætninger, der er lagt til grund for modelberegningerne.

Finanstilsynets vurdering er baseret på et bestemt niveau for udlodning af kollektivt bonuspotentiale. Den endelige udlodnings størrelse vil afhænge af markedsudviklingen frem til udlodningen.

5.3. Er informationsmaterialet fyldestgørende?
Ved vurderingen af om det informationsmateriale, som Industriens Pension vil udsende i anledning af overgangen til markedsrente, er i overensstemmelse med § 3 i god skik bekendtgørelsen, er det efter Finanstilsynets opfattelse afgørende, at der gives en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved overgangen til den nye ordning.

Det fremgår af bilag 2 og 3, at selskabet i sit informationsmateriale forklarer om baggrunden for overgangen fra gennemsnitsrente til markedsrente. Dette materiale består af et brev samt et notat med en mere teknisk gennemgang af ændringerne.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at informationsmaterialet giver en fyldestgørende og afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved overgangen til den nye ordning. Tilsynet finder derfor ikke anledning til at kritisere dette materiale.

6. Konklusion
Der er efter Finanstilsynets opfattelse ikke grundlag for at kritisere det formelle grundlag for Industriens Pensions beslutning om overgang fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt.

Finanstilsynet finder, at der ikke er grundlag for at fastslå, at Industriens Pension vil handle i strid med § 3 i god skik bekendtgørelsen ved at afskaffe ydelsesgarantien ved at lade gennemsnitsrenteproduktet overgå til et markedsrenteprodukt i det påtænkte omfang i stedet for at gennemføre ændringen ved omvalg.

Finanstilsynet har dog ikke hermed taget stilling til de civilretlige konsekvenser i forholdet mellem selskabet og de enkelte medlemmer i forbindelse med ændringen til markedsrenteproduktet.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at informationsmaterialet fra Industriens Pension giver en fyldestgørende og afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved overgangen til den nye ordning. Tilsynet finder derfor ikke anledning til at kritisere dette materiale.

Senest opdateret 29-08-2011