Markedsføring, renteændringer og opsigelse af Boliglån - Eik Bank Danmark A/S - Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 32, stk. 1 og bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter § 5, 6 og 8

15-09-2008

15. september 2008

Afgørelse


Markedsføring af BoligPrioritet
Finanstilsynet påtaler, at de af Eik Bank Danmark A/S indsendte reklameslogans, der har været bragt i Berlingske Tidende samt Urban med følgende tekst "Billigste og mest fleksible boligfinansiering til 4,15 % p.a.", ikke indeholder en angivelse af de årlige omkostninger i procent, ÅOP.

Det fremgår således af bekendtgørelse nr. 44 af 24. januar 2006 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter, § 8, stk. 1, nr. 2, at hvis der i markedsføringsmateriale oplyses om prisen på produkter, herunder kreditomkostninger, skal pengeinstituttet for produkter omfattet af §§ 5 og 6 altid anføre den nominelle årlige rente, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, samt de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Finanstilsynet finder, at oplysningen om den årlige rente udgør en oplysning om kreditomkostningerne ved BoligPrioritet, som medfører, at der skal gives oplysninger om de årlige omkostninger i procent.

Finanstilsynet påtaler samtidig, at Eik Bank via udsagnet "Renten på BoligPrioritet fastsættes ud fra renten på Danmarks Nationalbanks indskudsbeviser + et variabelt tillæg på 1,10 %. Ydelsen på BoligPrioritet er kendt frem til næste gang, Danmarks Nationalbank ændrer renten for indskudsbeviser" har givet kunderne det umiddelbare fejlagtige indtryk, at lånets rente alene var afhængig af udviklingen i Nationalbankens rente for indskudsbeviser.

Vedrørende adgangen til at ændre renten på BoligPrioritet
Finanstilsynet finder, at en adgang til med 6 ugers varsel at forhøje renten på udlån, hvis markedsmæssige forhold begrunder en ændring for en eller flere kontotyper ikke er i overensstemmelse med § 6, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder, fordi der hermed ikke er givet en tilstrækkelig angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring. "Markedsmæssige forhold" kan således omfatte stort set alt. For at vilkåret er i overensstemmelse med § 6, stk. 3, skal der ske en nærmere specificering eller eksemplificering af begrebet "markedsmæssige forhold."

Finanstilsynet påbyder derfor Eik Bank, jf. § 32, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder, at fjerne følgende vilkår fra samtlige sine forretningsbetingelser: "Markedsmæssige forhold begrunder en ændring for en eller flere kontotyper". Alternativt kan vilkåret præciseres eller eksemplificeres, så det angiver de forhold, der kan udløse en ændring.

Finanstilsynet lægger i overensstemmelse med Eik Banks forklaring til grund, at Eik Bank ikke i forbindelse med de klager, som tilsynet har modtaget har anvendt denne bestemmelse som grundlag for at hæve renten.

Eik Bank Danmark skal inden 3 uger fra dato meddele Finanstilsynet om man vil efterleve påbudet.

Begrundelse til kunderne for renteændringen af BoligPrioritet
Finanstilsynet påtaler, at Eik Bank Danmark A/S i sine henvendelser af 7. april 2008 og 16. maj 2008 til bankens kunder ikke præcist angav, hvilke bestemmelser i de almindelige forretningsbetingelser, der udgjorde hjemmel for at hæve rente på BoligPrioritet, ligesom det påtales, at det ikke blev oplyst, at der var tale om en ændring af rentetillægget.

Det fremgår, at renten på BoligPrioritet fastsættes ud fra renten på Danmarks Nationalbanks indskudsbeviser + et variabelt tillæg. En finansiel virksomhed skal, jf. § 3 ifølge bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder, handle redeligt og loyalt over for sine kunder. 

Finanstilsynet finder, at en varsling af en renteændring bør angive både hjemmelsgrundlag samt hvilke dele af en sammensat rente, der ændres, for herved i overensstemmelse med kravene til god skik at give kunderne mulighed for at kontrollere om renteændringen er hjemlet i aftalen mellem kunden og banken.

Vedr. adgangen til at opsige et boliglån med rentemaksimum
Finanstilsynet finder ikke anledning til at kritisere, at Eik Bank Danmark A/S' forretningsbetingelser indeholder en adgang til at opsige et boliglån med 3 måneders varsel.

Finanstilsynet finder dog, at anvendelse af en sådan adgang til at opsige et boliglån skal være sagligt begrundet jf. § 6, stk. 5, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Dette medfører, at adgangen til at opsige et boliglån ikke må anvendes med henblik på at omgå bestemmelser om en højeste forretning af et boliglån. Det bør derfor præciseres i bankens forretningsbetingelser, at en opsigelse skal være sagligt begrundet.

Baggrund


Finanstilsynet har modtaget en række klager fra kunder i Eik Bank Danmark A/S over følgende forhold:  

 

  • bankens ændring af renten på BoligPrioritet samt den forudgående markedsføring af BoligPrioritet og
  • adgangen til at opsige et boliglån med rentemaksimum

Vedr. ændring af renten på BoligPrioritet samt markedsføringen af Boligprioritet
Ifølge det pantebrev, som kunderne underskriver i forbindelse med optagelse af et BoligPrioritet fremgår der følgende om fastsættelse af renten:  

"Renten er variabel og fastsættes på basis af den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte rente på indskudsbeviser med et tillæg på 0,65 %. Renten reguleres, når der er ændringer i renten på indskudsbeviser. 

Rentetillægget kan ændres af SkandiaBanken i henhold til Almindelige bestemmelser for lån og kreditter. Bestemmelserne finder du på SkandiaBankens hjemmeside, www.SkandiaBanken.dk"

SkandiaBanken er senere blevet overtaget af Eik Bank.

Ifølge vilkår for lån og kreditter fremgår følgende om rentevilkår:  

"Renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. At renten er variabel betyder, at Eik Bank kan ændre de variable rentesatser med følgende varsel:

Uden varsel:
Hvis en ændring er til fordel for kunden.

Renten kan på indlån nedsættes og på udlån forhøjes, hvis:

1. penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det almindelige renteniveau af betydning for Eik Bank, eller
2. anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkedet, er af betydning for Eik Bank.

Med seks ugers varsel:
Renten kan på indlån nedsættes og på udlån forhøjes, hvis:  

1. markedsmæssige forhold begrunder en ændring for én eller flere kontotyper, eller

2. de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af kundens rentevilkår ændrer sig. Og hvis de nye forhold har haft en vis væsentlig betydning for fastsættelsen af de individuelle rentevilkår for den pågældende kunde, eller

3. Eik Bank uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, herunder bl.a. indtjeningsmæssige eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Eik Banks ressourcer eller kapacitet.

Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens til enhver tid værende saldo. Eik Bank oplyser rentesatser for de enkelte typer af ind- og udlån ved skiltning på bankens hjemmeside:

www.eikbank.dk

Kunden får oplysning om ændring af renten ved brev eller via elektroniske medier.
Hvis varslet af renteændringen for indlån på opsigelse er kortere end det varsel, der gælder for kunden, kan kunden i en periode på 14 dage efter at renteændringen er trådt i kraft, hæve indskuddet uden fradrag i de påløbne renter." 

I den forudgående annoncering reklamerede SkandiaBanken med følgende slogans:  

"Billigste og mest fleksible boligfinansiering til 4,15 % p.a." med små skrifttyper er det tilføjet, at "Renter er inkl. administrationsbidrag. SkandiaBankens BoligPrioritet er ifølge Penge- og Privatøkonomi billigere end markedets billigste realkreditlån. Kan nu også fås med rentegaranti. Læs mere og beregn din besparelse på www.skandiabanken.dk/spar eller ringe 70808154."

Eik Bank oplyser, at disse blev bragt i Urban og Berlingske Tidende i oktober 2006.

Fra en af klagerne, har Finanstilsynet modtaget en udskrift fra Eik Banks hjemmeside dateret april 2008, hvoraf der i forbindelse med en beskrivelse af BoligPrioritet fremgår at:  

"Renten på BoligPrioriteten følger renten på Nationalbankens indskudsbeviser."

Af "Vilkår for BoligPrioritet", gældende fra 30. november 2007 fremgår følgende om rentefastsættelse:  

"Renten på BoligPrioritet fastsættes ud fra renten på Danmarks Nationalbanks indskudsbeviser + et variabelt tillæg på 1,10 %. Ydelsen på BoligPrioritet er kendt frem til næste gang, Danmarks Nationalbank ændrer renten for indskudsbeviser.

"Renter og afdrag bogføres på boligkreditten hver den 31. marts, 30. juni, 30. september og 30. december."

Denne passus findes ikke i "Vilkår for almindelig boligprioritet" gældende fra 25. april 2008.

Ved brev af 7. april 2008 modtog kunderne et brev fra Eik Bank, der varslede en renteændring på BoligPrioritet. I brevet anføres bl.a.:  

"Vi skriver til dig for at informere dig om, at renten på din BoligPrioritet pr. 30. april hæves med X,X %, således af din nye rentesats bliver X,X %.

Baggrunden for ændringen er den internationale finansielle uro, der nu i længere tid har betydet højere finansieringsomkostninger for de danske banker. Eik Bank har derfor, i lighed med de fleste andre banker, valgt at hæve udlånsrentesatserne."

Det fremgår ikke af brevet, hvorvidt renteændringen er begrundet i stigning i renten på Nationalbankens indskudsbeviser eller om der er tale om en ændring af rentetillægget. Det fremgår imidlertid af Eik Bank Danmark A/S' redegørelse af 13. juni 2008, at der er tale om en ændring i rentetillægget.

Ved brev af 16. maj 2008 varsles endnu en rentestigning med virkning fra 30. maj 2008. Af brevet fremgår:  

"Vi skriver til dig for at informere dig om, at vi pr. 30. maj 2008 hæver renten/rentetillægget/administrationsbidraget på din boligfinansiering i Eik Bank. Satsens hæves med 0,25 %, således at din nye rentesats bliver XX %. Samtidig hæver vi renten med den eventuelt tilhørende indlånskonto med 0,25%.

Eik Bank hæver udlånsrenten på grund af de fortsatte højere finansieringsomkostninger for finanssektoren og dermed også for Eik Bank."

Vedr. adgangen til at opsige et boliglån med rentemaksimum
Det fremgår af de almindelige forretningsbetingelser for Eik Bank, pkt. 14, 2. og 3. sætning, at:  

"Udlånsaftaler kan dog kun opsige af Eik Bank med et varsel på 3 måneder, medmindre der foreligger misligholdelse eller anden forfaldsgrund. Ved Eik Banks opsigelse har kunden krav på en begrundelse."

Høring


På baggrund af de modtagne klager har Finanstilsynet anmodet Eik Bank Danmark A/S om en redegørelse.

Vedr. ændring af renten på BoligPrioritet samt markedsføringen af Boligprioritet
Eik Bank Danmark A/S har i sin redegørelse af 13. juni 2008 redegjort for det faktiske forløb, der er gengivet i hovedtræk ovenfor.

Eik Bank Danmark A/S anfører herudover, at BoligPrioritet som et rentetilpasningslån har en lav og variabel rente, og at der i tilknytning til lånet blev oprettet en indlånskonto med en tilsvarende rente. Produktet havde derfor en særdeles fordelagtig rente og var i konkurrence med kreditforeningslån. Når kunder vælger det lavest forrentede lån på boligmarkedet, er de også klar over, at risikoen ved disse lån er den variable rente, som reguleres på baggrund af udviklingen på det finansielle marked i modsætning til fastforrentede realkreditlån. Ingen har imidlertid kunnet forudse den langvarige uro på de finansielle markeder, og den finansielle sektors heraf stigende finansieringsomkostninger. Eik Bank Danmark A/S finder fortsat, at BoligPrioritet er konkurrencedygtigt, idet de kunder, der har klaget, har valgt at beholde deres lån uanset, at låntagerne er tilbudt at flytte deres lån til BRF kredit.

Det er Eik Bank Danmark A/S' opfattelse, at den skete markedsføring er i overensstemmelse med § 4 i bekendtgørelse om god skik i finansielle virksomheder.

Eik Bank Danmark A/S oplyser endvidere, at formuleringen "Ydelsen på BoligPrioritet er kendt frem til næste gang, Danmarks Nationalbank ændrer renten for indskudsbeviser" ikke længere findes i "Vilkår for almindelig BoligPrioritet", fordi denne havde givet anledning til misforståelser hos enkelte af bankens kunder. Disse vilkår er endvidere udtryk for en kort opsummering af vilkårene for lånet.

For så vidt angår foreneligheden af betingelserne for at ændre renten med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder anfører Eik Bank Danmark A/S, at de benytter BEC som datacentral, og at de almindelige forretningsbetingelser er udarbejdet i samarbejde mellem Lokale Pengeinstitutter og datacentralen. Eik Bank Danmark A/S' forretningsbetingelser vil derfor genfindes i mange pengeinstitutter.

Eik Bank Danmark A/S oplyser, at rentestigningen er foretaget med hjemmel i adgangen til at ændre renten uden varsel på grund af "Anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge og obligationsmarkedet, er af betydning for Eik Bank. Renteændringen er begrundet med stigningen i CIBOR renten med løbetid 3 måneder, fra 4,1684 i måned 04 2007 til 4,9955 i måned 04 2008. Årsagen til at banken først ændrede renten i foråret skyldes en forventning om, at CIBOR renterne ville falde igen.

Banken bemærker, at den ikke har haft indflydelse på udviklingen af CIBOR.

Banken finder på den baggrund ikke at have handlet i strid med reglerne om god skik, ligesom banken har handlet i overensstemmelse med de fastsatte regler og vilkår omkring renteforhøjelser og varsling heraf.

Eik Bank Danmark A/S har i sit høringssvar af 17. juli 2008 anført, at banken tager Finanstilsynets udkast til påtale til efterretning i forhold til markedsføringen af Boligprioritet samt begrundelserne for ændring af boligprioritet. I samme høringssvar gentager Eik Bank Danmark A/S, at den ikke har anvendt adgangen til med seks ugers varsel at ændre renten på Boligprioritet med udgangspunkt i at "markedsmæssige forhold begrunder en ændring for én eller flere kontotyper".

Vedr. adgangen til at opsige et boliglån med rentemaksimum
Eik Bank Danmark A/S fremhæver i sin redegørelse af 26. maj 2008, at banken ikke har opsagt klagerens boliglån med rentemaksimum, men at klageren udelukkende har henvendt sig til Finanstilsynet, fordi banken har mulighed for at gøre det.

Eik Bank Danmark A/S oplyser, at man ikke har opsagt en kunde, medmindre der har fundet misligholdelse sted.

Eik Bank Danmark A/S har i sit høringssvar af 17. juli 2008 oplyst, at banken er enig i Finanstilsynets forslag til afgørelse i forhold til adgangen til at opsige et boliglån med rentemaksimum.

Retligt grundlag


Det fremgår af bekendtgørelse nr. 44 af 24. januar 2006 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter, § 8, stk. 1, nr. 2 at hvis der i markedsføringsmateriale oplyses om prisen på produkter, herunder kreditomkostninger, skal pengeinstituttet for produkter omfattet af §§ 5 og 6 altid anføre den nominelle årlige rente, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, samt de årlige omkostninger i procent (ÅOP). Af § 8, stk. 2 fremgår af disse oplysninger skal gives på en lige så fremtrædende måde som de øvrige oplysninger.

Af bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder, § 3, fremgår, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.

Det følger af § 4, stk. 1, at en finansiel virksomhed ikke må anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet.

Af § 6, stk. 2, fremgår, at vilkår i en aftale kan fremgå ved henvisning til separate dokumenter, herunder den finansielle virksomheds almindelige forretningsbetingelser. 

§ 6, stk. 3, stiller krav om, at vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og må ikke give den finansielle virksomhed en vilkårlig adgang til at foretage ændringer.

Ifølge § 6, stk. 4, kan ændringer til ugunst for kunden af renter, bidrag eller andet vederlag ikke finde sted uden varsel i løbende kundeforhold, med mindre ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som den finansielle virksomhed ikke har indflydelse på.

Opsiger en finansiel virksomhed en aftale indgået med en kunde, skal opsigelsen være sagligt begrundet og ske i papirformat eller andet varigt medium jf. § 6, stk. 5.

Baggrunden for reglerne i god skik bekendtgørelsens § 6, stk. 3 og 4


Reglerne i § 6, stk. 3 og 4, i god skik bekendtgørelsen om angivelse af de forhold, der kan medføre en ændring af renter m.v., forbud mod vilkårlig ændringsadgang samt varsling, er indført med henblik på at kodificere den praksis, som Forbrugerombudsmanden havde anlagt ved sin fortolkning af markedsføringslovens bestemmelser om god markedsføringsskik. Denne praksis har sit udgangspunkt i den såkaldte gebyrsag.

Den 26. januar 1999 afsagde Sø- og Handelsretten dom i den såkaldte gebyrsag, hvor Forbrugerombudsmanden havde nedlagt påstand om, at det skulle forbydes en bank at anvende vilkår, der efter sin ordlyd gav banken en ubegrænset ret til ensidigt at ændre renten på ind- og udlån. Tilsvarende påstande blev nedlagt med hensyn til ændringer af provision og gebyrsatser.

Bankens almindelige betingelser indeholdt følgende bestemmelse om adgangen til at ændre renter:

"Rente for de enkelte indlåns- eller udlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

At forrentningen er variabel betyder, at banken til enhver tid uden varsel kan ændre rentesatsen."

Sø- og Handelsretten gav Forbrugerombudsmanden medhold i sine påstande, da forbehold om arbitrært at kunne ændre renten m.m. måtte anses for at være i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1 og kreditaftalelovens § 9, stk. 3, og § 15, stk. 1, hvorefter der skal ske angivelse af de betingelser, hvorunder omkostningerne kan ændres, respektive angivelse af hvorledes renten er variabel.

Retten lagde i den forbindelse vægt på, at ændringer af vilkår af den enkelte forbruger kun vanskeligt kan imødegås ved f.eks. bankskifte, som kan være besværligt og medføre omkostninger. Tilsvarende medførte konkurrencesituationen, at forbrugerne ville have svært ved at vælge andre banker, som ikke har tilsvarende bestemmelser om arbitrær adgang til at ændre renten.

Sø- og Handelsretten understregede imidlertid i dommen, at den ikke skulle tage stilling til, hvilke klausuler, der skulle være tilladelige. Retten slog dog fast, at der efter markedsføringsloven ikke kan være grundlag for at pålægge bankerne forholdsregler, der griber ind i deres indtjeningspolitik eller indtjeningsstruktur. Således kan der ikke med hjemmel i markedsføringsloven pålægges bankerne begrænsninger med hensyn til, om de ønsker at forøge indtjeningen gennem rente-, gebyr- eller provisionsændringer for dermed at kunne konsolidere sig eller ekspandere, eller om bankers eventuelle ekspansion skal finansieres gennem kapitalgennemførsel. Markedsføringsloven giver heller ikke mulighed for at afskære banker fra at skifte produkter, forudsat at ændringer af løbende forretningsforhold sker med passende varsel og i øvrigt med passende hensyntagen til bankkunden.

På baggrund af gebyrdommen gennemgik Forbrugerombudsmanden 10 penge- og 4 realkreditinstitutters aftalevilkår om ændring af renter, provision, gebyrer og bidrag for at vurdere om disse opfyldte gebyrdommens krav.

Nedenfor gennemgås i hovedtræk Forbrugerombudsmandens holdning til en række typer vilkår om ændring af rente, som blev fundet hos pengeinstitutterne. Hos realkreditinstitutterne blev der fundet lignende eksempler. Forbrugerombudsmanden havde tilsvarende bemærkninger til disse bestemmelser.

Vilkår om renteændringer uden varsel
For ændringer uden varsel anførte Forbrugerombudsmanden, at det generelt måtte kræves, at instituttet ikke har indflydelse på ændringen.

1. Penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- og udland, der påvirker det almindelige renteniveau af betydning for banken.

Dette vilkår blev accepteret som et udefra kommende forhold. Det blev dog anført, at det burde præciseres, at renteændringer skulle være proportional med de udefra kommende forhold.

2. Anden udvikling i det almindelige renteniveau af betydning for banken.

Dette vilkår blev vurderet at være for bredt formuleret uanset, at der var tale om udefra kommende forhold. Vilkåret skulle kvalificeres yderligere f.eks i form af eksempler på forhold, der ville kunne medføre behov for renteændringer.

3. Ændringer i skatter og afgifter af betydning for banken.

Forbrugerombudsmanden fandt, at det burde præciseres, at kun ændringer i skatter og afgifter med direkte betydning for rentefastsættelsen kunne begrunde en ændring uden varsel.

Ændringer med 1 måneds varsel
Ved de vilkår, der er anført neden for, er det i højere grad op til instituttet vurdering, om det vil ændre renten. Forbrugerombudsmanden fandt, at der i disse tilfælde for pengeinstitutter burde gælde et varsel på mindst 6 uger for at give forbrugeren mulighed for at indrette sin økonomi til de ændrede forhold, evt. flytte til et andet pengeinstitut. For realkreditinstitutter vurderede ombudsmanden, at varslet burde være 3 måneder under hensyn til, at ydelser på realkreditlån udgør en stor del af forbrugernes økonomi.

1. Markedsmæssige forhold begrunder en ændring for en eller flere kontotyper.

Forbrugerombudsmanden fandt at dette begreb kunne dække næsten alt, og at der derfor måtte kræves en nærmere specificering eller eksemplificering af, hvad der lå i dette begreb.

2. Banken ændrer prisfastsættelse/prisstruktur af forretningsmæssige eller indtjeningsmæssige grunde.

Dette vilkår blev vurderet som acceptabelt. Det bemærkes, at Sø- og Handelsretten udtrykkeligt bemærkede i gebyrdommen, at der ikke med hjemmel i markedsføringsloven kan pålægges bankerne begrænsninger med hensyn til om de ønsker at forøge indtjeningen gennem rente-, gebyr- eller provisionsændringer for dermed at kunne konsolidere sig eller ekspandere, eller om bankers eventuelle ekspansion skal finansieres gennem kapitalgennemførsel.

3. Ændring af forhold af betydning for fastsættelsen af den individuelle rentesats.

Forbrugerombudsmanden anførte, at dette vilkår kun bør gælde forhold, der har haft en vis, væsentlig betydning for fastsættelsen af rentevilkåret for den enkelte kunde. Herudover skal instituttet kunne påvise, at der er en sammenhæng mellem det ændrede forhold og behovet for renteændringen.

Gebyrdommen og den praksis, som Forbrugerombudsmanden efterfølgende anlagde, blev kodificeret i en bestemmelse i Forbrugerombudsmandens retningslinjer om etik i bankrådgivning, der blev udstedt efter forhandling med bl.a. Finansrådet og Forbrugerrådet.

I 2003 overgik tilsynet god skik i finansielle virksomheder fra Forbrugerombudsmanden til Finanstilsynet. I forbindelse hermed blev der indført et nyt kapitel i lov om finansiel virksomhed, der vedrørte god skik. Med hjemmel heri blev der endvidere lavet en særskilt bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Finansielle virksomheder var herefter ikke omfattet af markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik og Forbrugerombudsmandens tilsyn. Forbrugerombudsmandens retningslinjer på det finansielle område blev samtidig ophævet. 

Med hjemmel i § 43, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed, er der i dag udstedt bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Bekendtgørelsen præciserer, hvad der er i strid med god skik på detaljeret vis.

Bekendtgørelsen er i vidt omfang baseret på Forbrugerombudsmandens retningslinjer "Etik i bankrådgivningen" og retningslinjernes regler om ændringer af renter, gebyrer m.v. er ordret videreført i § 6, stk. 3 i bekendtgørelsen.

Finanstilsynets afgørelse


Markedsføring af BoligPrioritet
Finanstilsynet påtaler, at de af Eik Bank Danmark A/S indsendte reklameslogans, der har været bragt i Berlingske Tidende samt Urban med følgende tekst "Billigste og mest fleksible boligfinansiering til 4,15 % p.a." ikke indeholder en angivelse af de årlige omkostninger i procent, ÅOP.

Det fremgår således af bekendtgørelse nr. 44 af 24. januar 2006 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter, § 8, stk. 1, nr. 2, at hvis der i markedsføringsmateriale oplyses om prisen på produkter, herunder kreditomkostninger, skal pengeinstituttet for produkter omfattet af §§ 5 og 6 altid anføre den nominelle årlige rente jf. § 3, stk. 1, nr. 1, samt de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Finanstilsynet finder, at oplysningen om den årlige rente udgør en oplysning om kreditomkostningerne ved BoligPrioritet, som medfører, at der skal gives oplysninger om de årlige omkostninger i procent.

Finanstilsynet påtaler samtidig, at Eik Bank via udsagnet "Renten på BoligPrioritet fastsættes ud fra renten på Danmarks Nationalbanks indskudsbeviser + et variabelt tillæg på 1,10%. Ydelsen på BoligPrioritet er kendt frem til næste gang, Danmarks Nationalbank ændrer renten for indskudsbeviser" har givet kunderne det umiddelbare indtryk, at lånets rente alene var afhængig af udviklingen i Nationalbankens rente for indskudsbeviser.

Vedrørende adgangen til at ændre renten på BoligPrioritet
Det fremgår af den gældende bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 6, stk. 3, at vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af bl.a. renter skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring. Vilkårene må ikke give den finansielle virksomhed en vilkårlig adgang til at foretage ændringer.

Kunden skal således oplyses om, hvilke omstændigheder eller typer af omstændigheder, der kan udløse ændringer.

Det fremgår herudover ikke af bekendtgørelsen, hvad der ligger i begrebet vilkårlig. Ifølge gebyrdommen må der ikke være en fuldstændig ubegrundet adgang til at foretage ændringer, som det var tilfældet i de forretningsbetingelser, som er omhandlet i dommen. Da § 6, stk. 4, omhandler varsling ved ændringer begrundet i forhold, som den finansielle virksomhed ikke har indflydelse på, kan interne forhold, som den finansielle virksomhed selv har indflydelse på ikke i sig selv anses for at udgøre en vilkårlig ændringsadgang.

I tillæg til bestemmelserne i § 6, stk. 3 og 4, finder generalklausulen i § 3 anvendelse ved en vurdering af om et instituts vilkår for renteændringer er i overensstemmelse med god skik bekendtgørelsen. Det vil således være muligt at gribe ind over for vilkår, der ikke er vilkårlige, men alligevel er urimelige overfor kunderne og derfor ikke lever op til kravet om, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.

Bekendtgørelsens § 6, stk. 3 og 4, afspejler de principper, som fremgår af gebyrdommen og Forbrugerombudsmandens gennemgang af institutternes vilkår for renteændringer m.m. samt Forbrugerombudsmandens retningslinjer "Etik i bankrådgivningen". Finanstilsynet finder derfor, at Forbrugerombudsmandens praksis som citeret ovenfor, skal danne udgangspunkt for Finanstilsynets fortolkning af § 6, stk. 3 og 4.

Finanstilsynet finder, at en adgang til med 6 ugers varsel at forhøje renten på udlån, hvis markedsmæssige forhold begrunder en ændring for en eller flere kontotyper ikke er i overensstemmelse med § 6, stk. 3, fordi der hermed ikke er givet en tilstrækkelig angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring. "Markedsmæssige forhold" kan således omfatte stort set alt og giver derfor en vilkårlig adgang til at ændre renten. For at vilkåret er i overensstemmelse med § 6, stk. 3, skal der ske en nærmere specificering eller eksemplificering af begrebet "markedsmæssige forhold."

Finanstilsynet påbyder derfor Eik Bank jf. § 32, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder at fjerne følgende vilkår fra samtlige sine forretningsbetingelser: "Markedsmæssige forhold begrunder en ændring for en eller flere kontotyper". Alternativt kan vilkåret præciseres eller eksemplificeres, så det angiver de forhold, der kan udløse en ændring.

Finanstilsynet lægger i overensstemmelse med Eik Banks forklaring til grund, at Eik Bank ikke i forbindelse med de klager, som tilsynet har modtaget har anvendt denne bestemmelse som grundlag for at hæve renten.

Eik Bank Danmark skal inden 3 uger fra dato meddele Finanstilsynet om man vil efterleve påbudet.

Begrundelse til kunderne for renteændringen af BoligPrioritet
Finanstilsynet påtaler, at Eik Bank Danmark A/S i sine henvendelser af 7. april 2008 og 16. maj 2008 til bankens kunder ikke præcist angav, hvilke bestemmelser i de almindelige forretningsbetingelser, der udgjorde hjemmel for at hæve rente på BoligPrioritet, ligesom det påtales, at det ikke blev oplyst, at der var tale om en ændring af rentetillægget.

Det fremgår, at renten på BoligPrioritet fastsættes ud fra renten på Danmarks Nationalbanks indskudsbeviser + et variabelt tillæg. En finansiel virksomhed skal jf. § 3 ifølge bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder handle redeligt og loyalt over for sine kunder.

Finanstilsynet finder, at en varsling af en renteændring bør angive både hjemmelsgrundlag samt hvilke dele af en sammensat rente, der ændres, for herved i overensstemmelse med kravene til god skik at give kunderne mulighed for at kontrollere om renteændringen er hjemlet i aftalen mellem kunden og banken.

Vedr. adgangen til at opsige et boliglån med rentemaksimum
Finanstilsynet finder ikke anledning til at kritisere, at Eik Bank Danmark A/S' forretningsbetingelser indeholder en adgang til at opsige et boliglån med 3 måneders varsel.

Finanstilsynet finder dog, at anvendelse af en sådan adgang til at opsige et boliglån skal være sagligt begrundet jf. § 6, stk. 5, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Dette medfører, at adgangen til at opsige et boliglån ikke må anvendes med henblik på at omgå bestemmelser om en højeste forretning af et boliglån. Det bør i bankens almindelige betingelser præciseres, at en opsigelse skal være sagligt begrundet.

Klagevejledning 

Finanstilsynets afgørelse vedrørende de i denne afgørelse indeholdte påbud kan indbringes for Erhvervsankenævnet af den som afgørelsen retter sig imod jf. § 372, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed. Klagen skal indbringes senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Der opkræves et gebyr i forbindelse med indbringelse af sagen for Erhvervsankenævnet.

Ulla Brøns Petersen


vicekontorchef

Senest opdateret 15-09-2008